Wniosek o wykonanie dodatkowej usługi przez PPK

Cennik usług i czynności dodatkowych wykonywanych przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu
Cennik obowiązuje od 2018-07-16.

LP.

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena (netto) zł

Vat [%]

Cena (brutto) zł

1

Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne

ChZTCr szt. 53,50 zł 23 65,81 zł
BZT5 szt. 46,70 zł 23 57,44 zł
Pog szt. 60,80 zł 23 74,78 zł
Ortofosforany szt. 31,30 zł 23 38,50 zł
Nog szt. 71,30 zł 23 87,70 zł
Namonowy szt. 32,00 zł 23 39,36 zł
Nazotanowy szt. 33,50 zł 23 41,21 zł
Zawiesina og szt. 40,90 zł 23 50,31 zł
Chrom ogólny szt. 54,20 zł 23 66,67 zł
Chrom VI szt. 27,10 zł 23 33,33 zł
Chlorki szt. 22,80 zł 23 28,04 zł
pH szt. 4,90 zł 23 6,03 zł
2 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK” na odcinkach sieci oraz przyłączach
nie należących do PPK Sp. z o.o., w tym:
- praca sprzętu 1) godz. 15,50 zł 23 19,07 zł
- dojazd zł/km 3,30 zł 23 4,06 zł
- stawka r-g jednego pracownika 1) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
3 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego na odcinkach sieci oraz
przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o. 1), w tym:
- praca sprzętu 1) godz. 39,90 zł 23 49,08 zł
- dojazd zł/km 3,30 zł 23 4,06 zł
- stawka r-g jednego pracownika 1) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
4 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych 2) m3 33,20 zł 8 35,86 zł
5 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych 2) – cena ryczałtowa przy założeniu wywozu
zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do
zapłaty będzie wyliczana na podstawie faktycznej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości
wywozu. Każde dodatkowe opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione
w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika 4)
m3 25,00 zł 8 27,00 zł
6

Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych na terenie
Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692
2) - cena ryczałtowa
przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co
miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie faktycznej wielkości zbiornika
bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków
bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego
cennika 4)

m3 22,04 zł 8 23,80 zł
7 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych niewymienionych w poz. 4, 5 i 6 2), o dopuszczalnych
parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 10 cennika
m3 39,40 zł 8 42,55 zł
8 Przyjęcie ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych m3 15,00 zł 8 16,20 zł
9 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przenośnych kabin sanitarnych (np. toi toi) oraz nieczystości ciekłych niewymienionych w poz.8 i 10, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 20,00 zł 8 21,60 zł
10 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przewoźnych kabin sanitarnych (np. autobusy, campery) dowożonych do punktów zlewnych 3) usł. 20,00 zł 8 21,60 zł
11 Zamknięcie / otwarcie przyłącza – w przypadku dostępu do przyłącza w studzience, poprzez zastosowanie korka
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 80,00 zł 23 98,40 zł
- dojazd zł/km 1,20 zł 23 1,48 zł
- stawka r-g jednego pracownika 1) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
12 Zamknięcie / otwarcie przyłącza – w przypadku braku dostępu do przykanalika w studzience, poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 620,00 zł 23 762,60 zł
- dojazd zł/km 1,20 zł 23 1,48 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach) 3) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
13 Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji
nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:
- praca sprzętu 1) zł/h 25,50 zł 23 31,37 zł
- dojazd zł/km 1,20 zł 23 1,48 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach) 1) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
14 Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku, w tym
- dojazd samochodem DMC do 1,5 t zł/km 1,20 zł 23 1,48 zł
- dojazd samochodem DMC od 1,5 t do 3,5 t zł/km 3,30 zł 23 4,06 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach) 1) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
15 Koszt pracowników obsługi 1) r-g/os. 33,00 zł 23 40,59 zł
16 Wykonanie kopii dokumentacji 5) strona 1,00 zł 23 1,23 zł

1) Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanej stawki

2) Minimalna ilość jednorazowo wywożonych ścieków – 3 m3, cena uwzględnia przyjęcie ścieków do punktu zlewnego.

3) Dopuszczalne parametry zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wynoszą:
BZT5 -4000 mgO2/l,
ChZT - 7000 mgO2/l,
zawiesiny ogólne - 4000 mg/l,
azot amoniowy - 400 mgNNH4/l,
azot ogólny - 1200 mgN/l,
fosfor ogólny - 90 mgP/l,
pH 5,5 - 9,5,
pozostałe zanieczyszczenia - zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Odprowadzania Ścieków

4) Opróżnianie szamba i wywóz ścieków jest możliwy pod warunkiem, że:
- nieruchomość znajduje się w odległości do 10 km do najbliższego punktu zlewnego,
- zapewniony jest całoroczny dojazd do szamba.

5) Dotyczy dokumentów i informacji, które były już wcześniej przekazywane, udostępniane, bądź w jakikolwiek sposób wydawane, albo takich, których pozyskiwanie jest możliwe na podstawie wcześniej wystawionych przez Spółkę dokumentów (np. kopie warunków technicznych, zestawienie faktur i obrotów, kopie uzgodnień).

W pozostałych przypadkach (nieprzewidzianych w powyższym cenniku) oraz w przypadkach niestandardowych stosuje się kalkulację indywidualną.

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42