SUS Wschód

Obszar działania sekcji:
Sekcja obsługuje Miasto i Gminę Szczawnicę, Gminę Krościenko nad Dunajcem.

» Kontakt z SUS WSCHÓD

Istniejący system kanalizacyjny

Miasto i Gmina Szczawnica:

W Szczawnicy występuje przede wszystkim kanalizacja sanitarna grawitacyjna. Kanalizacja obejmuje centralną cześć miasta, głównie prawobrzeżną cześć potoku Grajcarek (tzw. Szczawnica Niżna i Szczawnica Wyżna) oraz miejscowości Szlachtowa i Jaworki. Ścieki ze skanalizowanego obszaru trafiają na oczyszczalnię na Piaskach.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 45,5 km, w tym 2,8 km rurociągów tłocznych, długość przyłączy to 22,4 km. Obecnie z systemu kanalizacyjnego korzysta ok. 6780 osób.

Miasto i Gmina Szczawnica skanalizowana jest w ok. 94 %.

Gmina Krościenko nad Dunajcem:

Sieć kanalizacyjna podzielona jest na dwie części:
1. Kanalizacja sanitarna znajdująca się po lewej stronie rzeki Dunajec, skąd ścieki kierowane są do oczyszczalni ścieków
Krościenko n/D. W skład zlewni wchodzą sołectwa:

Biały Potok – Tylka
Dziadowe Kąty
Grywałd
Hałuszowa
Kąty Niwki
Krościenko Centrum
Krośnica

2. Kanalizacja ogólnospławna znajdująca się po prawej stronie rzeki Dunajec (sołectwo Krościenko-Zawodzie ul. Zdrojowa skanalizowane w ok. 72 %), skąd ścieki kierowane są poprzez pompownię sieciową do oczyszczalni ścieków Krościenko n/D.

Długość sieci odprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków Krościenko n/D wynosi 34,8 km, w tym długość kanalizacji ogólnospławnej wynosi 5,28 km, łączna długość przyłączy to 24,0 km. Na terenie Gminy Krościenko n/D znajdują się dwie przepompownie ścieków eksploatowane przez PPK Sp. z o.o.

Liczba mieszkańców korzystających z kanalizacji wynosi ok. 4940 osób. Gmina Krościenko nad Dunajcem skanalizowana jest w ok. 58 %.

Oczyszczalnie ścieków

Oczyszczalnia ścieków w Szczawnicy:

szczawnica_min

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Główna 260, 34-460 Szczawnica.
Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 1999 roku i zmodernizowana w 2015 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny: system przepływowy z osadem czynnym.

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 300 m3/h, Qdśr = 3600 m3/d, Qmaxr = 1 314 000 m3/r, RLM = 15500
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 151 + 000.

Oczyszczalnia ścieków w Krościenku:

kroscienko

Lokalizacja oczyszczalni: ul. Sobieskiego, 34-450 Krościenko nad Dunajcem.
Oczyszczalnia oddana została do eksploatacji w 2000 roku.
Zastosowany w oczyszczalni układ technologiczny to reaktor SBR typu "Hydrocentrum".

Przepustowość oczyszczalni według pozwolenia wodnoprawnego wynosi:
Qmaxh = 280 m3/h, Qdśr = 1000 m3/d, Qmaxr = 365000 m3/r, RLM = 7000
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Dunajec w km 148 + 050 poprzez potok Ciemny (Głęboki).

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42