Taryfa 2017/2018

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 01.05.2017 - 30.04.2018
na terenie gmin obsługiwanych przez
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 

LP.

Taryfowe grupy odbiorów w poszczególnych gminach

Cena taryfowe

Dopłata Gminy

Cena za ścieki

1

Biały Dunajec grupa I i grupa II

11,55 -  11,55
- grupa III 12,02 - 12,02
2 Czarny Dunajec grupa I i grupa II 12,71 4,86* 7,85
- grupa III 13,14 - 13,14
3 Czorsztyn grupa I i grupa II 13,19 1,50* 11,69
- grupa III 13,67 - 13,67
4 Kościelisko grupa I i grupa II 16,47 9,83 6,64
5 Krościenko n/D grupa I i grupa II 9,50 1,33 8,17
- grupa III 9,93 - 9,93
6 Łapsze Niżne grupa I i grupa II 10,50 2,00* 8,50
- grupa III 10,97 - 10,97
7 Nowy Targ grupa I i grupa II 9,33 1,39* 7,94
- grupa III 9,75 - 9,75
8 Poronin grupa I i grupa II 9,78 - 9,78
- grupa III 10,09 - 10,09
9 Szaflary grupa I i grupa III 14,04 4,47 9,57
- grupa II i grupa IV 14,04 - 14,04
- grupa V 14,42 - 14,42
10 Szczawnica grupa I i grupa II 10,14 - 10,14
- grupa III 10,63 - 10,63
 
* - dopłata dla gospodarstw domowych
 
II. Opłata abonamentowa
Dla klientów, którzy korzystają z odbioru faktury drogą mailową (e-faktura) opłata abonamentowa będzie pomniejszona o 0,95zł/m-c netto (dla każdej z grup taryfowych)
 
 
Opłata stała [zł/mc/odb]
    grupa I grupa II grupa III
LP. Gmina
 
rozliczenie
 
gotowość rozliczenie gotowość rozliczenie gotowość
1. Biały Dunajec 3,61 6,27 2,09 6,27 3,61 6,27
2. Czarny Dunajec 3,62 6,26 2,10 6,26 3,62 6,26
3. Czorsztyn 3,61 6,39 2,09 6,39 3,61 6,39
4. Kościelisko 3,58 6,30 2,06 6,30 - -
5. Krościenko n/D 3,61 6,38 2,09 6,38 3,61 6,38
6. Łapsze Niżne 3,61 6,36 2,09 6,36 3,61 6,36
7. Nowy Targ 3,61 6,35 2,09 6,35 3,61 6,35
8. Poronin 3,61 6,28 2,09 6,28 3,61 6,28
9. Szaflary 3,60* 6,33* 2,08** 6,33** 3,60*** 6,33***
10. Szczawnica 3,63 6,32 2,09 6,32 3,63 6,32
* dotyczy grupy I i II ** dotyczy grupy III i IV *** dotyczy grupy V
 
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
II .Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach
 
1.Gmina: Kościelisko
 
a.grupa I - odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków wielo-lokalowych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym. 
 
b.grupa II - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków wielo-lokalowych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym.
 
 

2.Gminy: Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Krościenko n/Dunajcem, Łapsze Niżne,  Nowy Targ, Poronin i Szczawnica

grupa I - odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków wielo-lokalowych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym.

grupa II - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe rozliczani na podstawie norm zużycia wody. Do grupy tej zalicza się przede wszystkim: gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe i właścicieli budynków wielo-lokalowych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym.

grupa III - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe.

 
3.Gmina Szaflary
 
grupa I – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych
 
grupa II - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych
 
grupa III - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody
 
grupa IV - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody
 
grupa V - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe
 
 
III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.

 

Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj
netto z VAT
1 Zawiesiny ogólne 4,87 5,26
2 ChZTCr 15,81 17,07
3 BZT5 26,31 28,41
4 Azot Ogólny 26,31 28,41
5 Azot Amonowy 26,31 28,41
6 Azot Azotanowy 26,31 28,41
7 Azot Azotynowy 26,31 28,41
8 Fosfor ogólny 26,31 28,41
9 Chrom Ogólny 691,02 746,30
10 Chrom VI 863,43 932,50
11 Siarczyny 4,87 5,26
12 Siarczki 863,43 932,50
13 Chlorki 4,87 5,26
14 Węglowodory ropopochodne 460,65 497,50
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65 497,50
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65 497,50
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65 497,50
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65 497,50

 

 

Poniżej Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków z podziałem na poszczególne gminy:

adres: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ
telefon: 18 266 52 42