Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Badanie sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2021, 2022

Badanie sprawozdanie finansowego za rok obrotowy 2021, 2022

2021-07-07

Rada Nadzorcza Spółki

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

zaprasza

uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2021, 2022 oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową
i finansową, jak też wynik finansowy spółki

 

1.   Warunki badania sprawozdania finansowego:

1)    Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem za rok 2021 - 25 marca 2022r., za rok 2022 – 25 marca 2023r.

2)    Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym ZgromadzeniuWspólników (ZZW) rozpatrującym sprawozdanie finansowe spółki oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w ZZW i na posiedzeniu RN ponosi biegły rewident.

3)    Zapłata za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzony raport nastąpi po przyjęciu przez RN opinii i raportu z badania oraz odbyciu ZZW.

2.   Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2021, 2022” w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2021r., do godziny 15 00 na adres: "PPK Sp. z o. o. w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A”. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby spółki.

3.   Oferta powinna zawierać:

1) informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych,

2) wykaz podmiotów, w których firma przeprowadziła badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki komunalnej,

3) łączną cenę netto i brutto za badanie sprawozdań z wyszczególnieniem wartości netto i brutto do zapłaty oddzielnie za badanie sprawozdania za rok 2021 i 2022, oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem,

4) oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniu RN i ZZW na warunkach określonych w ogłoszeniu,

5) potwierdzenie terminu zakończenia badania zgodnie z ogłoszeniem,

6) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy, wzór umowy znajduje się na stronie www.ppkpodhale.pl w dziale zamówienia publiczne, ogłoszenia aktualne.

4.   Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem w badaniu ze szczególnym uwzględnieniem spółek branży komunalnej.

5.   Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu RN w  terminie do dnia 30 września 2021 r.

6.   Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Główny Księgowy tel. 018 2665242 wew. 27.

7.   Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Załączniki