biuletyn informacji publicznej

Tryb działania

Prawa i obowiązki Spółki określają Regulaminy odprowadzania ścieków zatwierdzone uchwałami Rad Gmin. Spółka realizuje swoje zadania w oparciu o obowiązujące przepisy, m.in.
  • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. nr 72, poz. 747 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566z późn. zmianami),
  • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami),,
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

Informację wytworzyl(a): Mirosław Dworski, Informację zmodyfikował(a): Sławomir Bogdanowski