Cennik usług dodatkowych

LP.

Rodzaj usługi

Jednostka

Cena (netto) zł

Vat [%]

Cena (brutto) zł

1

Wykonywanie analiz laboratoryjnych ścieków, zleconych przez podmioty zewnętrzne wraz z protokołem z wykonanych analiz:

ChZTCr szt. 66,80 zł 23 %
82,16 zł
BZT5 szt. 55,63 zł 23 %
68,42 zł
Pog szt. 75,38 zł 23 %
92,72 zł
Ortofosforany szt. 36,71 zł 23 %
45,15 zł
Nog szt. 88,61 zł 23 %
108,99 zł
Namonowy szt. 38,26 zł 23 %
47,06 zł
Nazotanowy szt. 39,91 zł 23 %
49,09 zł
Zawiesina og szt. 53,15 zł 23 %
65,37 zł
Chrom ogólny szt. 67,31 zł 23 %
82,80 zł
Chrom VI szt. 31,85 zł 23 %
39,17 zł
Chlorki szt. 27,30 zł 23 %
33,58 zł
pH szt. 6,41 zł 23 %
7,89 zł
oznaczenie suchej masy w osadzie szt. 70,93 zł 23 %
87,25 zł
2 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy spirali elektrycznej „RAK” na odcinkach sieci oraz przyłączach
nie należących do PPK Sp. z o.o., w tym:
- praca sprzętu1) godz. 17,47 zł 23 %
21,49 zł
- dojazd zł/km 4,24 zł 23 %
5,21 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
3 Udrożnianie kanalizacji przy pomocy urządzenia ciśnieniowego na odcinkach sieci oraz
przyłączach nie należących do PPK Sp. z o.o.1), w tym:
- praca sprzętu1) godz. 47,36 zł 23 %
58,25 zł
- dojazd zł/km 4,24 zł 23 %
5,21 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
4 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie usł. 111,00 zł 8 %
119,88 zł
5 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 37,00 zł 8 %
39,96 zł
6

Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3)

usł. 92,70 zł 8 %
100,12 zł
7 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 30,90 zł 8 %
33,37 zł
8
Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z terenu Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3)
usł. 84,63 zł 8 %
91,40 zł
9 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych pochodzących z terenu Gminy Łapsze Niżne samochodem asenizacyjnym MAN TRUCK o nr rej. KNT 64787 o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 4 niniejszego cennika3) usł. 79,50
8 %
85,86 zł
10 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych, pochodzących z terenu Gminy Czarny Dunajec samochodem asenizacyjnym MAN o nr rej. KNT 21692 o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 28,21 zł 8 %
30,47 zł
11 Opróżnianie szamba i wywóz ścieków bytowych pochodzących z tereniu Gminy Łapsze Niżne samochodem asenizacyjnym MAN TRUCK o nr rej. KNT 64787 o pojemności powyżej 3m3), o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie - cena ryczałtowa przy założeniu wywozu zgodnie z harmonogramem (co najmniej 1 raz w miesiącu), płatna co miesiąc. Należność do zapłaty będzie wyliczana na podstawie zadeklarowanej wielkości zbiornika bezodpływowego i częstotliwości wywozu. Każde dodatkowe opróżnienie szamba i wywóz ścieków bytowych nie uwzględnione w harmonogramie będzie płatne zgodnie z poz. 5 niniejszego cennika3) m3 26,50 zł
8 %
28,62 zł
12 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 4, 6 i 8, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności do 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 14 cennika usł. 142,20 zł 8 %
153,58 zł
13 Opróżnianie szamba i wywóz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 5, 7 i 9, ze zbiornika bezodpływowego o pojemności powyżej 3m3, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie, z wyłączeniem ścieków wymienionych w poz. 14 cennika m3 47,40 zł 8 %
51,19 zł
14 Przyjęcie ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do punktów zlewnych o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 15,00 zł 8 %
16,20 zł
15 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przenośnych kabin sanitarnych (np. toi toi) oraz nieczystości ciekłych innych niż ścieki bytowe, niewymienionych w poz. 12 i 14, dowożonych do punktów zlewnych, o dopuszczalnych parametrach określonych w umowie m3 31,90 zł
szt.
34,45 zł
16 Przyjęcie nieczystości ciekłych z przewoźnych kabin sanitarnych (np. autobusy, campery), dowożonych do punktów zlewnych2) usł 29,40 zł
23 %
31,75 zł
17 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku dostępu do przyłącza w studzience, poprzez zastosowanie korka
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 89,96 23 %
110,65 zł
- dojazd zł/km 1,14 23 %
1,40 zł
- stawka r-g jednego pracownika1) r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
18 Zamknięcie / otwarcie przyłącza - w przypadku braku dostępu do przykanalika w studzience, poprzez zastosowanie ciężkiego sprzętu
- czynności związane z zamknięciem i otwarciem przyłącza szt. 679,34 zł 23 %
835,59 zł
- dojazd zł/km 1,14 zł 23 %
1,40 zł
- stawka r-g jednego pracownika r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
19 Inspekcja TV przyłącza kanalizacyjnego lub zastosowanie urządzenia do lokalizacji nieszczelności oraz niezidentyfikowanych przyłączy (dymownica), w tym:
- praca spiezętu1) zł/h 26,37 zł 23 %
32,43 zł
- dojazd zł/km 1,14 zł 23 %
1,40 zł
- stawka r-g jednego pracownika r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
20
Dojazd pracowników obsługi w przypadku czynności nie uwzględnionych w cenniku, w tym:
- dojazd samochodem DMC do 1,5 t zł/km 1,14 zł 23 %
1,40 zł
- dojazd samochodem DMC od 1,5 t do 3,5 t zł/km 4,24 zł 23 %
5,21 zł
- stawka r-g jednego pracownika (w pozostałych przypadkach)1) r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
21
Koszt pracowników obsługi1) r-g/os. 37,74 zł 23 %
46,42 zł
22 Wykonanie kopii dokumentacji A44,6) strona 1,03 zł 23 %
1,27 zł
23 Udostępnienie zestawienia wykonanych analiz laboratoryjnych ścieków5,6)
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych usł. 87,06 zł 23 %
107,09 zł
- za ujęcie w zestawieniu każdego kolejnego protokołu z wykonanych analiz laboratoryjnych szt. 21,71 zł 23 %
26,71 zł
1)Za każde rozpoczęte 30 minut pracy stosuje się 50 % podanej stawki.
2)Dopuszczalne parametry zanieczyszczeń w ściekach dowożonych wynoszą:
      BZT5 – 4000 mgO2/l,
      ChZT – 8000 mgO2/l,
      zawiesiny ogólne – 4000 mg/l,
      azot amonowy – 400 mgNNH4/l,
      azot ogólny – 1200 mgN/l,
      fosfor ogólny – 90 mgP/l,
      pH 5,5 – 9,5,
pozostałe zanieczyszczenia – pozostałe zanieczyszczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
 
3)Opróżnianie szamba i wywóz ścieków jest możliwy pod warunkiem, że zapewniony jest całoroczny dojazd do szamba.
4)Dotyczy dokumentów i informacji, które były już wcześniej przekazywane, udostępniane, bądź w jakikolwiek sposób wydawane, albo takich, których pozyskanie jest możliwe na podstawie wcześniej wystawionych przez Spółkę dokumentów (np. kopie warunków technicznych, zestawienia faktur i obrotów, kopie uzgodnień).
5)Dotyczy analiz laboratoryjnych wykonanych podmiotom, których te badania dotyczą, przez Spółkę na potrzeby własne.
6)W przypadku wysyłki drogą pocztową dodatkowo zostanie doliczony koszt wysyłki
 
 W pozostałych przypadkach (nieprzewidzianych w powyższym cenniku) oraz w przypadkach niestandardowych stosuje się kalkulację indywidualną.