Regulamin odpłatnego nabywania kanalizacji

REGULAMIN ODPŁATNEGO NABYWANIA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

 
§1
  
1. Regulamin określa zasady odpłatnego nabycia przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (dalej PPK Sp. z o.o. lub Spółka) własności urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych przez Inwestorów na obszarze działalności PPK Sp. z o.o. na podstawie: art. 49 Kodeksu cywilnego i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 328).
2. Regulamin niniejszy stosuje się:
− dla przedsięwzięć związanych z budową przez Inwestora urządzeń kanalizacyjnych, których realizacja jest niezbędna do przyłączenia nieruchomości Inwestora do sieci kanalizacji sanitarnej PPK Sp. z o.o.
W przypadkach związanych z budową urządzeń kanalizacyjnych dla większej ilości odbiorców usług, PPK Sp. z o.o. i Inwestor mogą podejmować odrębne negocjacje dotyczące ukształtowania zasad realizacji inwestycji oraz ewentualnego odpłatnego nabycia przez PPK Sp. z o.o. urządzeń kanalizacyjnych będących przedmiotem inwestycji.
− w postępowaniach związanych z nabyciem przez PPK Sp. z o.o. własności istniejących urządzeń kanalizacyjnych od osób, które poniosły koszty budowy urządzeń i są ich właścicielem,
3. Odpłatnemu przejęciu będą podlegać urządzenia kanalizacyjne, z wyłączeniem przyłączy kanalizacyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
§2
  
1. Zgodnie z niniejszym Regulaminem PPK Sp. z o.o. będzie nabywała od Inwestorów urządzenia kanalizacyjne, na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy przedwstępnej, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i umowy sprzedaży, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy ich budowa przez Spółkę lub Gminę nie została przewidziana w obowiązującym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych PPK Sp. z o.o., zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy.
2. Umowy przedwstępnej nie stosuje się dla przypadków dotyczących nabycia przez PPK Sp. z o.o. istniejących urządzeń kanalizacyjnych.
 
§ 3
  
1. Procedurę odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych rozpoczyna Inwestor poprzez złożenie do PPK Sp. z o.o. wniosku o odpłatne nabycie urządzenia kanalizacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. PPK Sp. z o.o. dokona weryfikacji złożonego przez Inwestora wniosku oraz załączonych dokumentów. W przypadku stwierdzenia braków lub wadliwości wniosku lub dokumentów wezwie Inwestora do ich uzupełnienia lub poprawienia.Po uzupełnieniu lub poprawieniu wniosku zostanie on ponownie zweryfikowany przez PPK Sp. z o.o.
3. PPK Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia wniosku w terminie 30 dni od daty jego wpływu. Postanowienia tego nie stosuje się do wniosków obejmujących wykup urządzeń kanalizacyjnych o wartości powyżej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy zł), które będą rozpatrywane indywidualnie, a których termin rozpatrzenia może być dłuższy.
4. PPK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do każdorazowej oceny celowości złożonego wniosku i planowanej do realizacji budowy urządzeń kanalizacyjnych z punktu widzenia uzasadnienia techniczno-ekonomicznego ich budowy.
5. Przed zawarciem umowy przedwstępnej lub umowy sprzedaży PPK Sp. z o.o. dokonuje oceny celowości nabycia urządzeń kanalizacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Na ocenę celowości nabycia przez PPK Sp. z o.o. planowanych przez Inwestora do budowy urządzeń kanalizacyjnych i ustalenie akceptowalnej przez Spółkę wartości wynagrodzenia ryczałtowego będą miały wpływ aspekty ekonomiczne oraz techniczno-rozwojowe systemu urządzeń, a w szczególności:
a) wartość wskaźnika koncentracji (liczba mieszkańców/km wybudowanej sieci);
b) perspektywa możliwości dalszej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wykonania nowych podłączeń;
c) szacunkowa wielkość możliwych do uzyskania przychodów z tytułu odprowadzanych ścieków w okresie 10 lat, ustalona zgodnie z metodologią opisaną w załączniku nr 4 (Zasady wyceny urządzeń kanalizacyjnych nabywanych przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu wybudowanych ze środków własnych przez Inwestorów);
d) wpływ wartości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu odpłatnego przejęcia wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych powiększonej o koszty eksploatacyjne na wysokość obowiązującej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w danej gminie.
6. Szczegółowych informacji dotyczących zasad składania wniosków, niezbędnej dokumentacji, warunków i zasad wykupu urządzeń kanalizacyjnych będą udzielali upoważnieni pracownicy w siedzibie PPK Sp. z o.o., w godzinach pracy.
§ 4
  
Po zakończeniu procedury weryfikacji wniosku o odpłatne nabycie urządzenia kanalizacyjnego i potwierdzeniu jego prawidłowości i kompletności, PPK Sp. z o.o. przygotuje umowę przedwstępną (lub umowę sprzedaży dla urządzeń istniejących), która zostanie przedłożona Inwestorowi do podpisu. W umowie zostanie zawarte zobowiązanie Inwestora do przeniesienia prawa własności na rzecz PPK Sp. z o.o. urządzeń kanalizacyjnych, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, a dla urządzeń przewidzianych do budowy także w umowie przedwstępnej. Podpisanie umowy ze strony Spółki nastąpi nie później niż do 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez Inwestora i dostarczenia jej PPK Sp. z o.o. w co najmniej dwóch egzemplarzach, a w przypadku gdy urządzenie stanowić będzie współwłasność kilku podmiotów - od dnia podpisania umowy przez ostatniego współinwestora. W przypadku gdy Inwestor nie podpisze umowy przedwstępnej w terminie 3 miesięcy od dnia jej otrzymania, wydane warunki techniczne dla budowy urządzeń kanalizacyjnych oraz ustalenia Stron związane z zawarciem umowy przedwstępnej określającej warunki budowy i sprzedaży urządzeń kanalizacyjnych wybudowanych ze środków własnych Inwestora tracą ważność.
§5

1. Nabywane urządzenia kanalizacyjne muszą być wybudowane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami sztuki budowlanej, projektem budowlano-wykonawczym uprzednio uzgodnionym z PPK Sp. z o.o., obowiązującym na terenie Gminy Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz niniejszym Regulaminem.
2. W przypadku budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych Inwestor zobowiązany jest do uzgodnienia ze Spółką rodzaju materiałów i urządzeń wykorzystywanych przy budowie urządzeń na zasadach określonych w warunkach technicznych.
 
§6
  
Urządzenia kanalizacyjne będą nabywane przez PPK Sp. z o.o. na podstawie umowy przedwstępnej i/lub umowy sprzedaży, zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Inwestor przed podpisaniem protokołu odbioru wybudowanych urządzeń, a w przypadku urządzeń istniejących przed zawarciem umowy sprzedaży złoży w PPK Sp. z o.o. komplet dokumentów niezbędnych do spisania protokołu odbioru i/lub zawarcia umowy sprzedaży.
2. Komplet dokumentów, o których mowa w §6 pkt 1 powinien zawierać w szczególności:
a) dokumentację projektową dla wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych sporządzoną przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia, wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę lub przyjętym bez sprzeciwu przez właściwy organ zgłoszeniem budowy sieci kanalizacyjnej,
b) oryginały zgód właścicieli działek, po których przebiega wybudowana sieć kanalizacyjna oraz uzgodnienia z zarządcami dróg (w tym również decyzje na umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, jeżeli zaistniała konieczność takiego umieszczenia), zarządcami cieków wodnych (w tym decyzje pozwoleń wodnoprawnych wraz z operatami, na podstawie których wydano te decyzje) i infrastruktury sieciowej (jeśli takie uzgodnienia wymagane były w trakcie projektowania sieci kanalizacyjnej),
c) zgłoszenie zakończenia budowy przyjęte przez właściwy organ bez sprzeciwu lub pozwolenie na użytkowanie,
d) protokoły odbioru od zarządców dróg, cieków wodnych i gestorów infrastruktury kolidującej z wykonaną kanalizacją (jeśli dotyczy),
e) protokół z badania szczelności kanalizacji
f) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną urządzeń, sporządzoną przez uprawnionego geodetę z klauzulą potwierdzającą jej przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w Starostwie Powiatowym;
g) atesty, deklaracje zgodności dla zastosowanych do budowy materiałów;
h) akt notarialny z wpisem o ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PPK Sp. z o.o. po wszystkich działkach, przez które przebiega sieć kanalizacyjna, na podstawie art. 3051 k.c., koniecznej dla korzystania z nabywanych urządzeń, następującej treści:
„Oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnie, na czas nieograniczony służebności przesyłu dla pasa gruntu o szerokości 1,5 m wzdłuż urządzeń kanalizacyjnych na rzecz Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu i jej następców prawnych, posługującego się numerem NIP: 735-25-32-366, REGON: 492916321, przy czym prawo to zostaje ograniczone do przeprowadzenia i zainstalowania w działce*/działkach* gruntu oznaczonej* / oznaczonych* nr ew. .......... w miejscowości .................... urządzeń kanalizacyjnych, na czas eksploatacji tych urządzeń, z prawem nieskrępowanego, całodobowego przez wszystkie dni w roku dostępu do nich, w celu wykonywania czynności związanych z remontami, eksploatacją, konserwacją i modernizacją urządzeń kanalizacyjnych oraz przyłączaniem kolejnych odbiorców do tych urządzeń.”
i) jeżeli urządzenie/a stanowią współwłasność kilku podmiotów, wszyscy współwłaściciele urządzenia/ń winni złożyć oświadczenie o procentowym udziale w realizacji inwestycji,
j) kopie dokumentów (faktury, rachunki) poświadczających wydatki związane z budową urządzeń.
3. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek wybudowanych przez Inwestora urządzeń kanalizacyjnych, zostaną one wskazane przez Strony w sporządzonym i podpisanym protokole odbioru.
4. Wydanie urządzeń kanalizacyjnych do eksploatacji PPK Sp. z o.o. nastąpi z chwilą obustronnego podpisania przez PPK Sp. z o.o. umowy sprzedaży wykonanych urządzeń kanalizacyjnych.
5. Wynagrodzenie z tytułu odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych będzie wynagrodzeniem umownym ryczałtowym, ustalanym z uwzględnieniem wcześniej przeprowadzonej przez PPK Sp. z o.o. oceny celowości nabycia wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych, o której mowa w § 3 pkt. 5 Regulaminu.
6. Ustalenie wartości wykupu urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem zapisu punktu 8, zostanie przeprowadzone z zastosowaniem metody kosztowej, o której mowa w zasadach wyceny urządzeń kanalizacyjnych nabywanych przez PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu wybudowanych ze środków własnych przez Inwestorów stanowiących załącznik nr 4, która polega na określeniu wartości wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych przy założeniu, że wartość ta odpowiada kosztom ich odtworzenia pomniejszonym o wartość zużycia, lub metody dochodowej, w której dochód możliwy do uzyskania z wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość nabywanych urządzeń.
7. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w pkt. 6 ustalona na podstawie wyceny sporządzonej zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 4 i niniejszym Regulaminie nie może przekraczać wartości kosztorysowej urządzeń, z zastrzeżeniem, że nie może być także wyższa niż wartość faktycznie poniesionych przez Inwestora udokumentowanych (faktury, rachunki) wydatków związanych z ich budową.
8. W przypadku, kiedy przewidywane przez Inwestora wydatki na budowę urządzeń kanalizacyjnych lub wyznaczona wartość wynagrodzenia metodą kosztową, pomniejszona o koszty utrzymania przejętych urządzeń będą wyższe niż suma możliwych do uzyskania przychodów z tytułu odprowadzanych ścieków za pomocą wybudowanych urządzeń w okresie 10 lat, wówczas wysokość wynagrodzenia ryczałtowego zostanie ustalona metodą dochodową.
9. Wstępna wycena urządzeń kanalizacyjnych dokonywana jest przez PPK Sp. z o.o. z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie i załączniku nr 4 na podstawie wniosku o odpłatne nabycie urządzenia kanalizacyjnego i potwierdzeniu jego prawidłowości i kompletności przez Spółkę, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Ostateczna wysokość wynagrodzenia z tytułu odpłatnego przejęcia wybudowanych urządzeń zostanie określona w umowie sprzedaży.
10. Wartość należnego wynagrodzenia z tytułu odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych dla Inwestora nie będącego podatnikiem VAT jest wartością brutto, kwota wynagrodzenia ustalona stosownie do postanowień Regulaminu, dla pozostałych Inwestorów będących podatnikami VAT jest wartością netto.
11. Jeżeli od dnia złożenia wniosku o odpłatne nabycie urządzenia kanalizacyjnego, o którym mowa w §3, do dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych urządzeń , upłynie więcej niż 3 lata, PPK Sp. z o.o. uprawniona jest do aktualizacji wysokości wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu odpłatnego przejęcia urządzeń kanalizacyjnych.
 
§7
  
1. Płatność następować będzie jednorazowo lub w ratach - w zależności od wielkości kwoty wynagrodzenia ustalonej do wypłaty w oparciu o zasady ustalone w § 6 oraz posiadanych przez PPK Sp. z o.o. środków finansowych, stosownie do postanowień § 7 oraz § 8.
2. Wypłata wynagrodzenia następuje:
a) dla Inwestorów nie będących podatnikami VAT na podstawie umowy sprzedaży po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru i raportu z wyceny,
b) dla Inwestorów będących podatnikami podatku VAT - na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Inwestora zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży, po podpisaniu przez obie Strony protokołu odbioru i raportu z wyceny.
 
 §8
  
1. Wypłata przez PPK Sp. z o. wynagrodzenia umownego z tytułu nabycia na podstawie umowy sprzedaży własności urządzeń kanalizacyjnych, dokonywana będzie ze środków zabezpieczonych w planie finansowym Spółki na dany rok, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, w oparciu o obowiązujący w danej gminie Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (WPRiMUK), zatwierdzony uchwałą rady gminy.
2. Po wyczerpaniu środków zarezerwowanych w budżecie na ten cel w danym roku kalendarzowym, wypłaty dokonywane będą w kolejnych latach do wysokości środków przeznaczonych na ten cel i ujętych w planach, o których mowa w pkt. 1.
3. PPK Sp. z o.o. zastrzega, że w przypadku braku wolnych środków finansowych pozwalających na jednorazową zapłatę wynagrodzenia umownego, zapłata wynagrodzenia za przejęte urządzenia kanalizacyjne może zostać rozłożona na raty maksymalnie na dziesięć lat z zastosowaniem równych nieoprocentowanych rat, ustalonych szczegółowo w umowie sprzedaży. Ilość rocznych rat uzależniona jest od ustalonego w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie wielkości wynagrodzenia umownego do wypłaty na rzecz Inwestora oraz możliwości finansowych Spółki wynikających z uzyskiwanych przychodów i obowiązujących taryf.
4. Konieczność wypłaty wynagrodzenia w kolejnych latach lub zmiany terminów płatności poszczególnych rat, z uwagi na zaistnienie sytuacji o której mowa w pkt. 2 powyżej, nie uprawnia Inwestora do odstąpienia od umowy przedwstępnej oraz odstąpienia od umowy sprzedaży, jak również do kierowania w stosunku do Spółki jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
5. O kolejności płatności Inwestorom wynagrodzenia umownego z tytułu nabycia własności urządzeń kanalizacyjnych na podstawie umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży, decydować będzie data podpisania umowy sprzedaży.
6. Wnioski o odpłatne nabycie urządzenia kanalizacyjnego będą rozpatrywane przez PPK Sp. z o.o. wg kolejności ich wpływu na dziennik podawczy Spółki. PPK Sp. z o.o. będzie prowadzić rejestr umów przedwstępnych i związanych z nimi umów sprzedaży urządzeń kanalizacyjnych, wskazanych w §2, zawierający harmonogram płatności wynikający z zawartych umów sprzedaży.
 
 
   §9
  
Zawarcie umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży dotyczącej urządzeń kanalizacyjnych, z uwzględnieniem zasad niniejszego Regulaminu, wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia stron, co do wartości i stanu technicznego nabywanych urządzeń kanalizacyjnych, objętych umową przedwstępną i umową sprzedaży.
  
§ 10
  
1. Zasady określone w niniejszym Regulaminie nie stanowią przeszkody do prowadzenia przez PPK Sp. z o.o. i Inwestora negocjacji oraz działań dotyczących odmiennego ukształtowania zasad odpłatnego nabywania urządzeń kanalizacyjnych, jak również nie wyłączają prawa Inwestora do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
2. Ewentualne koszty wyceny rzeczoznawcy majątkowego ponosi Inwestor.
3. Jeżeli odpłatne przekazanie urządzeń kanalizacyjnych nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego wybudowanie (rozumiane jako uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – powstanie przychód podlegający opodatkowaniu oraz wykazaniu w zeznaniu rocznym PIT, jako przychód z innych źródeł. Inwestor będący osobą fizyczną z tytułu źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 6 i 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązana jest do zapłaty podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. Zobowiązania PPK Sp. z o.o. wynikające z umowy przedwstępnej i umowy sprzedaży, nie mogą być bez uprzedniej, pisemnej zgody Spółki przeniesione w całości ani w części w trybie art. 509 Kodeksu cywilnego na osoby trzecie.
5. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2021 r.