Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji usług związanych z przedmiotem naszej działalności tj. świadczenia usług zbiorowego odprowadzania ścieków i ich oczyszczania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy:
 1. Administratorem danych osobowych jest Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, Wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000172849, NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, wysokość kapitału zakładowego 108 867 000,00 zł, opłacony w całości,
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa w celu także podjęcia przez PPK działań przed zawarciem umów, realizacji umów, rozpatrywania wniosków, przyjmowana deklaracji, rozliczania, wykonywania kontroli, obsługi wodomierzy, windykacji należności. Pojazdy służbowe PPK Sp. z o.o. wyposażone są w kamery samochodowe rejestrujące obraz w obrębie pojazdu. Dane osobowe z monitoringu będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obrębie monitorowanym przez kamerę pojazdu na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
 3. Państwa Dane mogą być powierzane podmiotom współpracującym z nami wyłącznie w celu realizacji wyżej wskazanych usług lub spełnienia obowiązku prawa np. firmy obsługujące oprogramowanie służące do obsługi klientów, Urząd miasta Nowy Targ itp. W takim przypadku nadal jesteśmy Administratorem tych danych i odpowiadamy za ich przetwarzanie.
 4. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz PPK usługi doradcze, ubezpieczeniowe, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK oraz archiwom. Dane z monitoringu mogą być także powierzane podmiotom serwisującym systemy monitoringu w celu naprawy i konserwacji urządzeń. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane mogą być udostępnione organom ścigania. Dane mogą być także udostępniane organom Państwa na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, na podstawie których Państwa dane są przetwarzane. Zapisy na nośnikach kamer samochodowych przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Wojciech Podlaski) możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod@ppkpodhale.pl lub pisemnie na adres: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, dopisek: ochrona danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. Dane osobowe mogą być przechowywane przez Administratora przez cały okres jego działalności lub do czasu kiedy użytkownik zażąda usunięcia swoich danych.
 4. Administrator zastrzega prawo do zmiany w niniejszej polityce prywatności w razie takiej konieczności lub zmian prawa. W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z Administratorem – szczegółowe dane w pkt. 1.

Polityka Prywatności

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  1. sesyjne
  2. stałe
  3. analityczne
 4. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 5. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. "Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
 7. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).