Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://ppkpodhale.pl/

Status pod względem zgodności

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zdjęcia i grafiki w serwisie nie mają alternatywnych opisów, ich treść jest niedostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. Alternatywne opisy będą dodawane do nowych zdjęć i grafik oraz stopniowo dodawane do starszych zdjęć i grafik.
  • Teksty nie były formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Nowe teksty będą formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • brak podwyższonego kontrastu, mapy strony

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane teleadresowe jednostki:
telefon: 18 266 52 42
fax: 18 264 07 79
e-mail: sekretariat@ppkpodhale.pl
Adres korespondencyjny: Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Na adres e-mail sekretariat@ppkpodhale.pl lub także dzwoniąc na numer telefonu 18 266 52 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do www.rpo.gov.pl

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-17.
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia 35A
34-400 Nowy Targ

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedziba Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. mieści się na drugim i trzecim piętrze budynku Banku PKO znajdującego się przy Al. Tysiąclecia 35A w Nowym Targu. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia z tablicą Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Do siedziby Spółki prowadzi wejście służbowe, znajdujące się z tyłu budynku od strony drogi wewnętrznej, dostępnej od ul. Krzywej w Nowym Targu. Dostęp do drogi wewnętrznej nie jest ograniczony. Do wejścia służbowego prowadzą schody bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do budynku jest możliwy po wciśnięciu przycisku domofonu zlokalizowanego przy drzwiach zewnętrznych.  
Brak parkingu dla samochodów osobowych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na drugie piętro, gdzie znajduje się biuro obsługi klienta prowadzą schody bez ułatwień dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz jedna winda osobowa znajdującą się w holu Banku. Na drugim i trzecim piętrze budynku brak toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych.


Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Brak specjalnego wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Lokalizacja budynku umożliwia zaparkowanie w jego bezpośredniej bliskości wszystkim Klientom.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń osoba niepełnosprawna ma prawo wejść wraz
z psem asystującym, warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.
Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Spółce przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.