biuletyn informacji publicznej

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zwołuje je Zarząd. Zgromadzenie Wspólników, oprócz spraw wymienionych w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach Umowy Spółki, podejmuje uchwały w zakresie:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
 2. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 3. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 4. podział zysków i pokrycie strat,
 5. ustalanie wysokości i terminów oraz zwrot dopłat,
 6. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenie wynagrodzenia dla jej członków,
 7. umorzenie udziałów,
 8. ustalanie wysokości, terminów i wypłaty zaliczek na poczet dywidendy,
 9. tworzenie, likwidacja i przeznaczanie funduszy w Spółce, o których mowa w Kodeksie spółek handlowych,
 10. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o nabycie dla Spółki nieruchomości lub środków trwałych, a także zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomościach, za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak niż 50.000,- złotych
 11. zatwierdzenie strategii rozwoju Spółkii,
 12. wszelkie inne sprawy zastrzeżone przez KSH do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 3 (trzech), a co najwyżej 7 (siedmiu) członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej bezwzględną większością oddanych głosów. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą większością głosów przewidzianą przy powoływaniu członków Rady Nadzorczej. Oprócz uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, przewidzianych przepisami prawa i postanowieniami Umowy Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. ocenianie sprawozdań, o których mowa w § 13 ust. 1 umowy Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 2. ocenianie wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty,
 3. składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższych ocen,
 4. rozpatrywanie wszystkich kwestii i wydawanie opinii we wszystkich sprawach, które mają być przedłożone Zgromadzeniu Wspólników przez Zarząd,
 5. zwoływanie Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwołał go w sytuacjach, o których mowa w § 11,
 6. ustalanie liczby członków Zarządu,
 7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 8. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 9. delegowanie członka bądź członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności z powodu zawieszenia w czynnościach lub z innej przyczyny,
 10. uzupełnianie składu Zarządu poprzez powołanie nowego członka w razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu w czasie trwania jego kadencji,
 11. wyrażanie zgody na zawarcie umów, których przedmiotem jest nabycie, obciążenie, zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie lub leasing na rzecz Spółki nieruchomości, środka trwałego lub prawa majątkowego, jeżeli wartość nieruchomości, środka trwałego lub prawa majątkowego przekracza jedną dziesiątą część kapitału zakładowego,
 12. określanie długoterminowej strategii handlu Spółki,
 13. zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia i likwidacji oddziałów lub innych jednostek organizacyjnych Spółki,
 14. zatwierdzanie wniosków Zarządu dotyczących tworzenia przez Spółkę nowych spółek, jak również przystępowania do istniejących spółek w kraju i za granicą,
 15. zawieranie i rozwiązywanie w imieniu Spółki umów o pracę i innych umów z członkami Zarządu,
 16. uchwalanie Regulaminu Zarządu Spółki,
 17. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki,
 18. zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki, uchwalonego przez Zarząd,
 19. uchwalanie Regulaminu określającego szczegółowe zasady wykorzystania kapitału rezerwowego,
 20. wybór podmiotu uprawniającego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Rada Nadzorcza PPK Sp. z o.o.:

 • Przewodniczący:
 •           Barbara Polak
 • Wiceprzewodniczący:
 •           Sławomir Furca
 • Członkowie:
 •           Nina Warpecha
            Józefa Kanclerska
            Leszek Bajorek-Fiałkowski
            Michał Chytła
            Bartosz Leksander

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz, w tym w sądzie i poza sądem. Zarząd składa się z jednego do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Członek Zarządu zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przez Kodeks Spółek Handlowych i Umowę Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. Przy prowadzeniu przedsiębiorstwa Spółki, a zwłaszcza jego spraw majątkowych, Zarząd obowiązany jest wykazywać najwyższą staranność wymaganą w stosunkach gospodarczych oraz przestrzegać przepisów prawnych, postanowień Umowy Spółki i Uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Rady Nadzorczej, wydanych w ramach ich kompetencji.


 • Zarząd PPK Sp. z o.o.:
  Janusz Tarnowski
  Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Informację wytworzyl(a): Jakub Pietrzak, Informację zmodyfikował(a): Sławomir Bogdanowski