Zmiana umowy

Jestem obecnym klientem, posiadam podpisaną umowę, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki, aby zmienić umowę na odprowadzanie ścieków podpisaną z PPK Sp. z o.o.

Zmiana danych w umowie i warunków umów następuje w drodze nowej umowy bądź aneksu do umowy sporządzanego w formie pisemnej.

Proszę wybrać czego ma dotyczyć zmiana:
 1. Zmiana usługobiorcy
  Zmiana usługobiorcy – nowa umowa (z dniem zawarcia nowej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie odbioru ścieków),
 2. Zmiana stanu prawnego nieruchomości
  Zmiana stanu prawnego nieruchomości – nowa umowa lub aneks,
 3. Zmiana danych usługobiorcy
  Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Usługodawcę o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu, a także o innych zmianach mających wpływ na postanowienia zawarte w umowie o odprowadzanie ścieków, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 4. Zmiana sposoby rozliczania
  Zmiana sposobu rozliczenia – nowa umowa lub aneks
 5. Zmiana ilości odprowadzanych ścieków
  Zmiana ilości odprowadzanych ścieków – nowa umowa lub aneks.
 6. Przedłużanie umów terminowych
  Przedłużenie umów terminowych – nowa umowa lub aneks.