Benchmarking

Benchmarking to metoda porównania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz ich udoskonalanie przez uczenie się od innych i wykorzystywanie ich doświadczeń. To narzędzie pozwala określić punkt, w którym znajdujemy się, na tle innych firm z branży. Pozwala określić oraz podjąć ewentualne kroki zmierzające do uzyskania lepszych efektów techniczno-ekonomicznych.
 
Wychodząc naprzeciw coraz większemu zainteresowaniu wymianą informacji i doświadczeń w ramach zagadnień technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, podjęliśmy inicjatywę uczestnictwa w dwóch projektach:
1) projekt pod nazwą „Benchmarking Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w latach 2010 – 2024„ prowadzony przez PWiK Sp. z o.o. w Głogowie,
2) badanie ankietowe przedstawiające kondycję finansową oraz stan techniczny infrastruktury będącej w zarządzaniu przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce pod nazwą „Ankieta Ekonomiczno-Techniczna” prowadzone przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie.
 
Poniżej prezentujemy skrócony schemat działania, który chcielibyśmy zrealizować w ramach Projektu Benchmarkingu.

 
Przedmiotem badań jest analiza zgromadzonych danych techniczno – ekonomiczne z lat poprzednich (etap I) oraz z okresu przyszłego (Etap II – po wdrożeniu wyników analiz z Etapu I) opracowanych na podstawie opracowanych wcześniej wskaźników.


Wskaźniki będą opracowane w poniższych grupach tematycznych:

 1. Zestawienie informacji i danych ogólnych dotyczących Przedsiębiorstwa
 2. Wskaźniki dotyczące działalności wodociągowej
 3. Wskaźniki dotyczące działalności kanalizacyjnej
 4. Wskaźniki ekonomiczne
 5. Współpraca Uczestników w ramach projektu:
  1. Poufność danych i informacji
  2. Równy dostęp do informacji
  3. Ochrona własności intelektualnej

Co to jest Benchmarking?

Słowo „benchmarking” oznacza punkt odniesienia, pozwalający zorientować się, w którym miejscu jesteśmy, a generalną ideą benchmarkingu jest – wdrażanie u siebie cudzych pomysłów.
 
Rodzaje benchmarkingu:

Kryterium Przedmiotowe:
 1. strategiczny
 2. procesów
 3. produktów
 4. metod zarządzania

Kryterium Podmiotowe:
 1. wewnętrzny
 2. zewnętrzny (konkurencyjny)
 3. funkcjonalny

Benchmarking nie jest zwykłym naśladownictwem, nie polega jedynie na podpatrzeniu sposobu pracy innych, aby tak samo postępować u siebie. To wykrywanie czynników, które sprawiają, że analizowany proces jest wykonywany efektywnie, a następnie wskazanie podobnych możliwości we własnym przedsiębiorstwie. To uczenie się i twórcze adaptowanie najlepszych praktyk (the best practices). Benchmarking stosuje się także w sferze polityki publicznej.

Typowe fazy procesu benchmarkingu:

 • wybór zagadnień do porównania
 • opracowanie planu analizy i wybór metod gromadzenia danych
 • określenie firm – wzorców
 • zbieranie danych
 • porównanie danych, analiza, przygotowanie zaleceń
 • opracowanie planu wprowadzenia zmian
 • wprowadzenie zmian
 • uhonorowanie prac
 • powtórzenie tego procesu po uwzględnieniu zmian

Pewnym widocznym etapem prac jest określenie za pomocą liczb, cech charakterystycznych dla każdego wskaźnika i porównywanie ich w grupie uczestników. Ale określenie tych wielkości nie jest celem. Określone tą drogą wskaźniki są środkiem do osiągnięcia lepszych efektów, poprawy organizacji. Celem jest przedstawienie i porównanie poszczególnych procesów produkcyjnych przedsiębiorstw biorących udział w benchmarkingu, a w następnej fazie zastosowanie ich we własnej organizacji.


Ponieważ porównywać można tylko rzeczy porównywalne, przedsiebiorstwa biorące udział w Procesie benchmarkingu powinny charakteryzować się zbliżonymi cechami. Sposobem jest podział zebranej grupy na mniejsze, których porównanie jest możliwe.


Za najważniejsze dla skuteczności benchmarkingu uznaje się:

 • posiadanie wiedzy na temat koncepcji benchmarkingu
 • postawę liderów i wsparcie przez kadrę menadżerską
 • udokumentowanie własnych procesów
 • nastawienie do dzielenia się wiedzą wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa

źródło: http://www.pwik.glogow.pl/bench/, http://www.igwp.org.pl/ oraz http://pl.wikipedia.org/wiki/Benchmarking