Strona główna Aktualności W sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022.

W sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022.

W sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022.
2021-09-27

UCHWAŁA nr 11/2021

RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu z dnia 22 września 2021 roku

 W sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 i 2022.

 Na podstawie § 15 ust. 14 pkt. 14.20. Umowy Spółki oraz § 3 ust. 2 t) Regulaminu Rady Nadzorczej
 
,RADA NADZORCZA SPÓŁKI PPK Sp. z o. o.uchwala, co następuje:
§ 1
1.    Po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami, jakie wpłynęły do Spółki i dokonaniu ich oceny postanawia się zlecić badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2021 oraz 2022, firmie FK Financial Consulting Sp. z o. o. za łączną cenę brutto w wysokości: 29.274,00 zł słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery zł, za całość czynności związanych z przeprowadzeniem badań za ww. lata.
2.    Zobowiązuje się Zarząd Spółki do powiadomienia wybranej firmy o podjętej uchwale, zawarcia umowy na wykonanie badania sprawozdania finansowego i umożliwieniu jej wykonania wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem badania sprawozdań za rok obrotowy 01.01.-31.12.2021 oraz 01.01.-31.12.2022.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
Zobacz inne