Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach: Łapsze Niżne, ul. Długa; Czorsztyn, ul. Wronina; Waksmund, ul. Nadwodnia; Waksmund, ul. Sportowa

Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach: Łapsze Niżne, ul. Długa; Czorsztyn, ul. Wronina; Waksmund, ul. Nadwodnia; Waksmund, ul. Sportowa

2022-04-07

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)

Znak sprawy: 6.DI.2022

Data ogłoszenia: 07.04.2022

Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00113706/01

Identyfikator postępowania: d3498564-1904-4cb4-bd26-f07b6a8d91c4

Termin składania ofert: do dnia 22.04.2022 do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.04.2022 o godz. 09:30  

 Uwagi:

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.

2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.

4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:

- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP

- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
Załączniki
Wynik postępowania