Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach: Czorsztyn ul. Wronina, Waksmund ul. Sportowa

Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach: Czorsztyn ul. Wronina, Waksmund ul. Sportowa

2022-05-23

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)


Znak sprawy: 7.DI.2022


Data ogłoszenia: 23.05.2022


Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00171643/01


Identyfikator postępowania: 1b5e0bf2-25bf-47eb-aa0a-e25754691d47


Termin składania ofert: do dnia 07.06.2022 do godz. 09:00


Termin otwarcia ofert: w dniu 07.06.2022 o godz. 09:30  


 Uwagi:1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.


2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.


3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.


4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:


- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP


- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl


5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Załączniki