Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych – asenizacyjnych – 2 postępowanie

Dostawa dwóch samochodów specjalistycznych – asenizacyjnych – 2 postępowanie

2022-10-19

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)
Znak sprawy: 11.DI.2022
Data ogłoszenia: 19.10.2022
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2022/BZP 00399434/01
Identyfikator postępowania: 618e315b-8654-4067-ba79-c0c1d5cc7853
Termin składania ofert: do dnia 28.10.2022 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 28.10.2022 o godz. 09:30

Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Załączniki
Wynik postępowania