Sprzedaż używanej kostki brukowej

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu oferuje do sprzedaży 750 m2 używanej kostki brukowej typu kość/tetka/behaton gr. 8 cm oraz 80 m2 kostki brukowej typu kość/tetka/behaton gr. 6 cm pochodzącej z rozbiórki placu na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu.
 • Kostka brukowa znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu (34-470 Czarny Dunajec, ul. Kantora 136a).  Kostka jest poukładana na paletach - gotowa do transportu. Istnieje możliwość jej obejrzenia od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu oględzin. Osoba do kontaktu w sprawie przeprowadzenia oględzin: Kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Zachód – Stanisław Spytkowski – tel. 18 265 70 42, kom. 512 470 110.
 • W przypadku zakupu kostki wszystkie koszty związane z załadunkiem i transportem ponosi nabywca.
 • PPK Sp z o.o. nie udziela żadnej gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanej kostki.
 • Cena wynosi 15,00 zł brutto za m2 kostki brukowej.
 • Oferty zakupu należy składać pisemnie na dzienniku podawczym w siedzibie Spółki, Al. Tysiąclecia 35A,
 • 34-400 Nowy Targ lub mailowo na adres: dt@ppkpodhale.pl w terminie do 30 września 2020 r.
 • W związku z tym, że ww. kostka brukowa w myśl Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowi odpad odsprzedaż możliwa jest wyłącznie:
  • przedsiębiorstwom posiadającym pozwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadu o kodzie 17 01 01 - po przedstawieniu Spółce ważnej decyzji na zbieranie lub przetwarzanie ww. odpadu;
  • osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami które w myśl art. 27 ust. 8, 9 i 10Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Podmioty takie muszą złożyć w siedzibie Spółki stosowne oświadczenie o wykorzystaniu tego odpadu na potrzeby własne zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia.