Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań:...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań:...

2021-05-31

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadań:
1) Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maniowach
2) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Trybszu Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)
Znak sprawy: 3.DI.2021
Data ogłoszenia: 28.05.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00067807/01
Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f934a90-bf93-11eb-911f-9ad5f74c2a25
Termin składania ofert: do dnia 07.06.2021 do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 07.06.2021 o godz. 11:00  
 
 
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi: - miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwa adresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP - poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
Załączniki
Wynik postępowania