Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Budowa kanalizacji sanitarnej w Szaflarach

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szaflarach

2021-07-01

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)
Znak sprawy: 4.DI.2021
Data ogłoszenia: 30.06.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00100381/01
Identyfikator postępowania: 00cbb345-a704-456f-b356-89e442f6ecf7
Termin składania ofert: do dnia 15.07.2021 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 15.07.2021 o godz. 09:30    
 
 
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi: - miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP - poczty elektronicznej:przetargi@ppkpodhale.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
 
 
Załączniki
Wynik postępowania