Strona główna Zamówienia publiczne - aktualne Przyjęcie i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych

Przyjęcie i przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych

2022-11-23

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)
Znak sprawy: 14.DI.2022
Data przesłania ogłoszenia do publikacji: 18.11.2022
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE: 2022/S 226-652023
Identyfikator postępowania: 6d0abf89-ba91-431c-95b6-cd06a0181d01
Termin składania ofert: do dnia 20.12.2022 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 20.12.2022 o godz. 09:30

Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Załączniki
Wynik postępowania