Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Badanie sprawozdanie finansowego za 2015r

Badanie sprawozdanie finansowego za 2015r

2015-09-29

Rada Nadzorcza SpółkiPodhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targuzapraszauprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015, oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy spółki
1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
1) Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem 25 marca 2016 r.
2) Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników (ZZW) rozpatrującym sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2015 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej (RN) po przedłożeniu opinii i raportu z badania. Koszty uczestnictwa w ZZW i na posiedzeniu RN ponosi biegły rewident.
3) Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego i sporządzony raport nastąpi po przyjęciu przez RN opinii i raportu z badania.

2. Pisemne oferty należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem "oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2015” w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015 r., do godziny 15 30, na adres: "PPK Sp. z o. o. w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia 35 A”, za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do siedziby spółki.

3. Oferta powinna zawierać:
1)informację o oferencie i jego doświadczeniu zawodowym w tym: forma prowadzonej działalności, nr i data wpisu do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych,
2 )wykaz podmiotów, w których firma przeprowadziła badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora gospodarki komunalnej,
3) cenę netto i brutto za badanie sprawozdania, oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem,
4) oświadczenie o gotowości do udziału w posiedzeniu RN i ZZW na warunkach określonych w ogłoszeniu,
5) potwierdzenie terminu zakończenia badania zgodnie z ogłoszeniem i dołączony harmonogram prac,
6) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy.

4. Przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza będzie kierować się ceną netto oraz doświadczeniem w badaniu ze szczególnym uwzględnieniem spółek branży komunalnej.
5. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi na posiedzeniu RN w terminie do dnia 19 listopada 2015 r.

6. Dodatkowych informacji w sprawie badania udziela Kierownik działu księgowości Spółki tel. 018 26-40-778.

7. Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenie dodatkowych rokowań oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
Załączniki
Wynik postępowania

Do pobrania