Przyłączanie do sieci

1. Zapewnienie odbioru ścieków
 
W celu uzyskania zapewnienia odbioru ścieków (siecią kanalizacyjną lub dowożonych do stacji zlewnych) wymaganego przez gminy na etapie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, Inwestor składa w Sekcji Utrzymania Sieci właściwej dla danej gminy lub w siedzibie
PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu pisemny wniosek w przypadku:
 
• zbiornika bezodpływowego – wzór do pobrania tutaj
Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej mapy sytuacyjnej z naniesionym usytuowaniem nieruchomości oraz zbiorników bezodpływowych (dwa egzemplarze).
 
• istniejącej bądź projektowanej sieci kanalizacyjnej – wzór do ponrania tutaj
Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dwa egzemplarze).
Jeżeli istnieje techniczna możliwość odbioru ścieków, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. wydaje zapewnienie odbioru ścieków w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia wniosku.
Wydanie zapewnienia odbioru ścieków nie zwalnia z obowiązku wystąpienia o warunki techniczne
w przypadku, gdy nieruchomość ma zostać przyłączona do sieci kanalizacyjnej. Zapewnienie odbioru ścieków ważne jest 2 lata.
 
2. Warunki techniczne:
 
2.1. Warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej:
 
• Złożenie wniosku:
Ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej składa pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (wzór do pobrania tutaj) w Sekcji Utrzymania Sieci właściwej dla danej gminy lub w siedzibie spółki. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dwa egzemplarze).
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, gdy przepustowość urządzeń kanalizacyjnych jest wystarczająca oraz istnieje techniczna możliwość wykonania przyłączenia.

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. odmawia wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w przypadku gdy nie istnieje techniczna możliwość świadczenia usługi.
  
• Czas rozpatrywania:
  
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci i przekazuje wnioskodawcy w terminie:
 
1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 
2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach od daty złożenia wniosku
W szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy określone powyżej mogą zostać przedłużone odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu Inwestora, z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
 
• Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.

2.2. Warunki techniczne budowy urządzeń kanalizacyjnych

Jeśli warunkiem przyłączenia wnioskowanej nieruchomości jest wybudowanie odcinka kanalizacji nie będącego przyłączem, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. wydaje warunki techniczne budowy urządzeń kanalizacyjnych, gdy ich budowa nie jest przewidziana przez PPK Sp. z o.o.
w WPRiMUK. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy przedwstępnej dotyczącej budowy ww. odcinka sieci (na zasadach opisanych w Regulaminie odpłatnego nabywania urządzeń kanalizacyjnych przez 
PPK Sp. z o.o. w Nowym Targu: https://ppkpodhale.pl/dla-klienta/regulamin-odplatnego-nabywania-urzadzen-kanalizacyjnych-przez-ppk).
 
 
Inwestor otrzymuje warunki techniczne budowy urządzeń kanalizacyjnych wraz z wzorem wniosku
o odpłatne nabycie przez PPK Sp. z o.o. urządzeń kanalizacyjnych, którego wzór określa ww. Regulamin. Jeśli Inwestor w terminie 3 miesięcy od daty wydania warunków technicznych budowy urządzeń kanalizacyjnych nie złoży wniosku o odpłatne nabycie przez PPK Sp. z o.o. urządzeń kanalizacyjnych lub nie dojdzie do podpisania umowy przedwstępnej, o której mowa w Regulaminie, wówczas warunki
te są automatycznie unieważnione. W tym przypadku  brak technicznej możliwości świadczenia usługi zbiorowego odprowadzania ścieków przez PPK Sp. z o.o. skutkuje odmową wydania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 
3. Podłączenie do kanalizacji ściekowej
 
Wniosek o dokonanie odbioru technicznego:
 
• Po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem wykopu) ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru technicznego przyłącza (wzór do pobrania tutaj) Sekcji Utrzymania Sieci właściwej dla danej gminy. W możliwie najkrótszym terminie (nie przekraczającym 3 dni roboczych) od daty złożenia, kierownik SUS lub wyznaczony przez niego pracownik dokonuje odbioru technicznego wykonanej kanalizacji, sprawdzając zgodność z wydanymi warunkami technicznymi. W przypadku, gdy termin ważności warunków technicznych upłynął przed dniem odbioru, konieczna jest weryfikacja, czy nastąpiły jakieś zmiany uniemożliwiające podłączenie nieruchomości na określonych wcześniej warunkach. Brak takich zmian upoważnia kierownik SUS lub wyznaczonego przez niego pracownika do przystąpienia do prac odbiorowych i umieszczenia odpowiedniego zapisu w protokole odbioru. W innym przypadku ubiegający się o przyłączenie występuje z wnioskiem o wydanie nowych warunków technicznych. Ubiegający się o przyłączenie składa wniosek o dokonanie odbioru technicznego  wraz z oświadczeniem o wykonaniu kanalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
• W przypadku budowy przez Inwestora urządzeń kanalizacyjnych, warunki odbioru tych urządzeń określa Regulamin i zawarta umowa przedwstępna, o których mowa w pkt. 2.2.
 
• Złożenie wniosku o dokonanie odbioru wykonanej kanalizacji nie musi być tożsame z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków. Odbiór techniczny nie musi oznaczać konieczności zawarcia umowy. W tej sytuacji PPK Sp. z o.o.  może dokonać zamknięcia przyłącza na własny koszt. Otwarcie i umożliwienie odbioru ścieków w przypadku zawarcia umowy nastąpi również na koszt PPK Sp. z o.o.