Przyłączanie do sieci

Jestem nowym klientem, nie posiadam podpisanej umowy, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki, aby przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej będącej w posiadaniu PPK Sp. z o.o

Procedura przyłączenia obejmuje kilka prostych kroków:

Zapewnienie odbioru ścieków

W celu uzyskania zapewnienia odbioru ścieków (siecią kanalizacyjną lub dowożonych na punkt zlewny) wymaganego przez gminy na etapie wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, klient składa pisemny wniosek w przypadku zbiornika bezodpływowego i w przypadku istnienia sieci kanalizacyjnej w Sekcji Utrzymania Sieci właściwej dla danej gminy lub w siedzibie PPK w Nowym Targu. Do wniosku o wydanie zapewnienia odbioru ścieków należy dołączyć załączniki, jak opisano w pkt. 1 niniejszej procedury.
Jeżeli istnieje techniczna możliwość odbioru ścieków, Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne wydaje zapewnienie odbioru ścieków w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty złożenia wniosku.
Wydanie zapewnienia odbioru ścieków nie zwalnia z obowiązku wystąpienia o warunki techniczne w przypadku, gdy nieruchomość ma zostać przyłączona do sieci kanalizacyjnej.


1. Warunki techniczne: Wniosek o wydanie warunków technicznych
1.1 Złożenie wniosku
Ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej składa pisemny wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej (wniosek poniżej) w Sekcji Utrzymania Sieci właściwej dla danej gminy lub w siedzibie spółki. Do wniosku należy dołączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dwa egzemplarze).
 
 
1.2 Czas rozpatrywania
Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci i przekazuje wnioskodawcy w terminie:
1) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach 
od daty złożenia wniosku. Z założenia, opracowane warunki techniczne przyłączenia są wysyłane listownie do klienta na podany przez niego adres, lecz w wyjątkowych sytuacjach, na prośbę klienta, możliwy jest odbiór własny w siedzibie w Nowym Targu lub w SUS.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej są ważne przez okres 2 lat od dnia ich wydania.
 
2. Umowa przyłączeniowa
2.1 Ogólne informacje
Przyłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej wymaga zawarcia umowy przyłączeniowej określającej w szczególności prawo własności oraz zasady eksploatacji wykonanej kanalizacji. Po spełnieniu wymagań formalnych określonych w warunkach technicznych i po podpisaniu umowy przyłączeniowej ubiegający się o przyłączenie może przystąpić do wykonania przyłącza.

2.2 Wymogi prawne

Ubiegający się o przyłączenie wykonuje dokumentację wymaganą w obowiązujących przepisach:
  • plan sytuacyjny sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesioną trasą przyłączenia do istniejącej/projektowanej sieci kanalizacyjnej, uzgodnioną w ZUDP (jeżeli przyłącz przebiega poza działką, na której zlokalizowany jest budynek planowany do przyłączenia) lub
  • projekt zagospodarowania działki lub terenu i dokonuje zgłoszenia w Starostwie Powiatowym budowy nie wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę, albo
  • wykonuje dokumentację wymaganą w przepisach prawa budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskuje w Starostwie Powiatowym decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

3. Podłączenie do kanalizacji ściekowej
3.1 Wniosek o dokonanie odbioru technicznego

Po wykonaniu przyłącza (przed zasypaniem wykopu) ubiegający się o przyłączenie zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru technicznego (wniosek poniżej) w Sekcji Utrzymania Sieci właściwej dla danej gminy. W możliwie najkrótszym terminie (nie przekraczającym 3 dni roboczych) od daty złożenia, pracownik PPK Sp. z o.o. dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza sprawdzając zgodność z wydanymi warunkami technicznymi. W przypadku, gdy termin ważności warunków technicznych upłynął przed dniem odbioru, konieczna jest weryfikacja, czy nastąpiły jakieś zmiany uniemożliwiające podłączenie nieruchomości na określonych wcześniej warunkach. W tym celu, przed dokonaniem odbioru, kierownik właściwej Sekcji Utrzymania Sieci zobowiązany jest uzyskać takie potwierdzenie z BOK. Potwierdzenie braku takich zmian upoważnia pracownika do przystąpienia do prac odbiorowych i umieszczenia odpowiedniego zapisu w protokole odbioru. W innym przypadku ubiegający się o przyłączenie występuje z wnioskiem o wydanie nowych warunków technicznych. Warunkiem odbioru przyłącza jest złożenie przez ubiegającego się o przyłączenie oświadczenia o wykonaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy PPK Sp. z o.o. nie jest właścicielem odcinka kanalizacji, do którego podłączona będzie nieruchomość należy dostarczyć zgodę właściciela tego odcinka na wykonanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej.
 
 
Złożenie wniosku o dokonanie odbioru wykonanej kanalizacji nie musi być tożsame z wnioskiem o zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków. Odbiór przyłącza nie musi oznaczać konieczności zawarcia umowy. W tej sytuacji PPK może dokonać zamknięcia odcinka przyłączeniowego na własny koszt. Otwarcie i umożliwienie odbioru ścieków w przypadku zawarcia umowy nastąpi również na koszt PPK.