Zawarcie umowy

Jestem nowym klientem, nie posiadam podpisanej umowy, chciałbym dowiedzieć się jakie mam podjąć kroki, aby zawrzeć umowę na odprowadzanie ścieków z PPK Sp. z o.o

Procedura przyłączenia obejmuje kilka prostych kroków:

1. Zawarcie umowy o odprowadzanie ścieków

1.1 Informacje ogólne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej części „ustawą” oraz obowiązującym Regulaminem Odprowadzania Ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zobowiązane jest zawrzeć pisemną umowę o odprowadzanie ścieków z osobą której nieruchomość jest przyłączona do sieci, jeżeli wystąpi ona z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy z zastrzeżeniem punktów poniżej.


1.2 Wniosek o zawarcie umowy

Umowy mogą być zawierane z :
 • Właścicielem nieruchomości,
 • Współwłaścicielem, użytkownikiem (wieczystym), dzierżawcą, najemcą – pracownik Biura Obsługi Klienta może w takich przypadkach wymagać przedstawienia pisemnego upoważnienia wystawionego przez właściciela lub współwłaściciela, lub w przypadku użyczenia, dzierżawy, najmu – przedstawienia umowy użyczenia, dzierżawy, najmu,
 • Zarządcą nieruchomości lub osobą upoważnioną przez większość współwłaścicieli (czynności w zakresie zwykłego zarządu) lub upoważnioną sądownie,
 • Osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
 • Właścicielem lub zarządcą nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, bądź w wyjątkowych sytuacjach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, na wniosek właściciela lub zarządcy budynku, po spełnieniu wymogów wskazanych ustawie i w Regulaminie Odprowadzania Ścieków.
 • W szczególnych przypadkach, jak np. w pkt. 2b oraz 2d zawierane są umowy na czas określony.

Wniosek o zawarcie umowy ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Klienta w Nowym Targu lub w Sekcji Utrzymania Sieci właściwej ze względu na lokalizację nieruchomości.(Wniosek do pobrania w pkt 2)

We wniosku o zawarcie umowy konieczne jest podanie planowanej ilości odprowadzanych ścieków, która zostanie uwzględniona w zawartej umowie (z uwzględnieniem sezonowości w przypadku ryczałtów), a także odczytu stanu wodomierza/przepływomierza, jeśli jest zamontowany. Jeżeli ilość ścieków deklarowana w tym wniosku jest większa niż ilość, na którą zostały wydane warunki techniczne, umowa nie może być zawarta, a klient powinien się zwrócić z wnioskiem o aneks bądź wydanie nowych warunków technicznych przyłączenia – w zależności od istotności zmian. Wniosek niniejszy może być złożony na dowolnym etapie przed zawarciem umowy, w dowolnej formie pisemnej.


2. Sposoby rozliczania ilości odprowadzanych ścieków

2.1 Osoby fizyczne

Rozliczanie z ilości odprowadzanych ścieków możliwe jest poprzez:
 • ryczałt ustanowiony zgodnie z obowiązującymi przepisami – wymagane jest wówczas spisanie protokołu przez właściwego kierownika SUS, określającego podstawę do naliczenia ryczałtu oraz zawarcie ustalonych wartości w umowie o odprowadzanie ścieków,
 • odczyty wodomierza lub urządzenia pomiarowego, którego montaż (staraniem i na koszt Odbiorcy usług) następuje przed zawarciem umowy, a w dniu zawarcia umowy dokonywany jest jego odczyt.

Montaż ww. urządzenia wykonuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej (w przypadku, gdy jest to wodomierz) lub na przyłączu kanalizacyjnym (przepływomierz), zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producenta, w celu umożliwienia rozliczeń z PPK Sp. z o.o.
Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków bytowych lub przemysłowych:

 • wniosek o zawarcie umowy (pobierz TUTAJ)
 • oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości (pobierz TUTAJ)do wglądu dowód osobisty

2.2 Budynki wielolokalowe

W przypadku budynków wielolokalowych istnieje możliwość zawarcia odrębnych umów z osobami korzystającymi z lokali, na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku, jeżeli spełnione są warunki określone w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 • odczyty wodomierza lub urządzenia pomiarowego, którego montaż (staraniem i na koszt Odbiorcy usług) następuje przed zawarciem umowy, a w dniu zawarcia umowy dokonywany jest jego odczyt.
 • Montaż ww. urządzenia wykonuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej (w przypadku, gdy jest to wodomierz) lub na przyłączu kanalizacyjnym (przepływomierz), zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i wytycznymi producenta, w celu umożliwienia rozliczeń z PPK Sp. z o.o.


2.3 Przedsiębiorcy
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu i dokonuje zgłoszenia w Starostwie Powiatowym budowy nie wymagającej uzyskania pozwolenia na budowę, albo
 • wykonuje dokumentację wymaganą w przepisach prawa budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę i uzyskuje w Starostwie Powiatowym decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę.

3. Umowa

3.1 Podpisanie umowy
 1. po weryfikacji wniosku przygotowywana jest umowa i następnie przekazywana jest do SUS bądź przesyłana drogą elektroniczną, bezpośrednio do wnioskodawcy lub wysyłana pocztą, w zależności od deklaracji klienta, w celu podpisania ww. umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Wnioskodawca otrzymuje do podpisu dwa egzemplarze umowy, nie podpisanej przez PPK.
 2. Po podpisaniu obu egzemplarzy umowy, wnioskodawca przekazuje oba egzemplarze do podpisu do PPK.
 3. Następnie jeden egzemplarz umowy zostaje przekazywany kierownikowi Sekcji, bezpośrednio Usługobiorcy lub wysyłany pocztą – w zależności od deklaracji klienta. Kierownicy Sekcji zobowiązani są do wydania umowy Usługobiorcy w terminie 14 dni. Po tym terminie, w przypadku nieodebrania przez klienta umowy zostaje ona przekazywana do BOK, a stamtąd wysyłana pocztą.
3.2 Zmiana danych na umowie

Zmiana danych w umowie i warunków umów następuje w drodze nowej umowy bądź aneksu do umowy sporządzanego w formie pisemnej.
 • zmiana usługobiorcy – nowa umowa (z dniem zawarcia nowej umowy tracą moc dotychczasowe uregulowania umowne w zakresie odbioru ścieków),
 • zmiana stanu prawnego nieruchomości – nowa umowa lub aneks,
Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Usługodawcę o zmianach własnościowych nieruchomości lub zmianach użytkowania lokalu, a także o innych zmianach mających wpływ na postanowienia zawarte w umowie o odprowadzanie ścieków, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.
 • zmiana danych usługobiorcy (zmiana nazwy firmy, adresu do korespondencji, itp). – nowa umowa lub aneks), Przyjmuje się, że jeżeli Usługobiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Usługodawcy, to faktury oraz inne dokumenty wysyłane przez Usługodawcę zostały doręczone Usługobiorcy.
 • zmiana sposobu rozliczenia – nowa umowa lub aneks,
 • zmiana ilości odprowadzanych ścieków – nowa umowa lub aneks.
 • przedłużenie umów terminowych – nowa umowa lub aneks.
3.3 Rozwiązanie umowy
 1. Przy rozwiązywaniu umowy wymagane jest zachowanie formy pisemnej zarówno przez Usługodawcę jak i Usługobiorcę. Usługobiorca może zwrócić się do PPK Sp. z o.o. z wnioskiem o rozwiązanie umowy (pobierz poniżej)
 2. Umowa może być rozwiązana za uprzednim 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, z innym okresem wypowiedzenia lub bez jego zachowania – na mocy porozumienia stron, lub w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy lub Regulaminu.
 3. Jeżeli usługobiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe, PPK Sp. z o.o. po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego niedotrzymania, ma prawo rozwiązać umowę.
 4. Umowa zawarta na czas określony ulega wygaśnięciu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.
 5. Rozwiązanie umowy może skutkować zamknięciem przyłącza i zaprzestaniem odbioru ścieków na warunkach opisanych w ustawie.
W przypadku gdy przyłącz został zamknięty na skutek naruszeń umowy bądź jej braku, wznowienie odprowadzania ścieków następuje w ciągu 2 dni roboczych od ustania przyczyn zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po udokumentowaniu przez Usługobiorcę uiszczenia należnych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, opłaceniu kosztów poniesionych przez Usługodawcę związanych z zamknięciem i otwarciem przyłącza, oraz zawarciu nowej umowy, jeśli jest to wymagane.


Dodatkowe informacje

Przyłącze i urządzenia kanalizacyjne wykonane na koszt Inwestora, a także urządzenia pomiarowe i wodomierze zamontowane na koszt Inwestora pozostają jego własnością i obowiązek ich eksploatacji, utrzymania i remontowania spoczywa na Inwestorze, chyba że zawarta umowa przyłączeniowa stanowi inaczej.
PPK Sp. z o.o. ma obowiązek eksploatacji, utrzymania i remontowania tylko i wyłącznie urządzeń będących w posiadaniu Spółki.