Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach: Łapsze Niżne, ul. Długa; Czorsztyn, ul. Wronina; Waksmund, ul. Nadwodnia; Waksmund, ul. Sportowa; Sromowce Wyżne

Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowościach: Łapsze Niżne, ul. Długa; Czorsztyn, ul. Wronina; Waksmund, ul. Nadwodnia; Waksmund, ul. Sportowa; Sromowce Wyżne

2021-10-21

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)
Znak sprawy: 8.DI.2021
Data ogłoszenia: 21.10.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00240667/01
Identyfikator postępowania: bc5929e2-cb0f-418a-b6e1-606e0246d8e4
Termin składania ofert: do dnia 05.11.2021 do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 05.11.2021 o godz. 09:30    
 
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP
Załączniki
Wynik postępowania