Realizacja

- Maj 2020
Zamawiający po dokonaniu odbioru wykonanych przez Wykonawcę prac budowlanych w ramach kontraktu, podpisał w dniu 19 maja 2020 roku protokół odbioru końcowego robót.
Ostateczna wartość robót budowlanych wyniosła 3 221 064,84 zł brutto

- Kwiecień 2020
Wykonawca w dniu 30 kwietnia 2020 zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót. Obecnie trwają prace odbiorowe.

- Marzec 2020
Zakończono roboty budowlano – montażowe w miejscowościach: Gronków, Waksmund i Ostrowsko ulica Sosnowa. Przeprowadzono inspekcję TV wykonanej kanalizacji sanitarnej, wykonano czyszczenie i niwelację włazów.
W Ostrowsku Zawodzie wykonano całość robót związanych z odtworzeniem nawierzchni asfaltowych, żwirowych oraz dokonano rozruchu zamontowanej pompowni ścieków.

- Grudzień 2019
W ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku Zawodzie wykonano ok. 2,8 km kanalizacji sanitarnej. W okresie od października trwały prace odtworzeniowe.
Prace odtworzeniowe trwają również w Ostrowsku przy ulicy Sosnowej i Waksmundzie.
W Gronkowie wykonano około 800 metrów sieci kanalizacji sanitarnej.

- Wrzesień 2019
W ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku Zawodzie wykonano na koniec września ok. 5 km kanalizacji sanitarnej natomiast przy ulicy Sosnowej w Ostrowsku wykonano 405 metrów kanalizacji.
Trwają prace budowlane na terenie Gronkowa, Waksmundu.


- Czerwiec 2019
W ramach zadania budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowsku Zawodzie wykonano ok. 2,5 km kanalizacji.
Na terenie Gronkowa, Waksmundu i ulicy Sosnowej w Ostrowsku trwają prace przygotowawcze.
Prace realizowane są zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem robót

- Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego PPK sp. z o. o. podpisała umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji objętych kontraktem. Umowę podpisano w dniu 13 lutego 2019 roku z firmą INSTALEKO Janina Musialik z Krakowa na kwotę 64 402,80 zł brutto

- Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało w dniu 3 stycznia 2019 roku umowę z Wykonawcą firmą TPB ŁUKASZCZYK SP.J. z Szaflar na wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach tego zadania na kwotę 4 055 252,87 zł brutto i terminem wykonania 30 kwietnia 2020 roku

- w dniu 4 grudnia 2018 roku dokonano publicznego otwarcia ofert, złożono 6 ofert, szczegóły można znaleźć w Informacji z otwarcia ofert

Informację z otwarcia ofert

- na stronie internetowej Zamawiającego oraz w biuletynie UZP pod nr 649145-N-2018 zamieszczono 16.11.2018 roku ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Ostrowsko, Gronków, Waksmund, termin otwarcia ofert ustalono na 4 grudnia 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu