Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łopuszna

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Nowy Targ zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego i subregionu podhalańskiego.
Realizacja przedsięwzięcia dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Gronków, Ostrowsko i Waksmund. W ramach planowanego przedsięwzięcia realizowana będzie kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna wraz z przyłączami do działek o łącznej długości ok. 7380 m. W wyniku realizacji inwestycji przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego w aglomeracji wyniesie 480. Wskaźnik skanalizowania aglomeracji wyniesie ok 98%.
Główną przesłanką realizacji projektu jest możliwość zwiększenia stopnia skanalizowania aglomeracji (obecnie ok. 91%. Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej, do której będą odprowadzane ścieki nową wybudowaną siecią została zmodernizowana w 2017 r Oczyszczalnia po rozbudowie i przebudowie (zakończona w roku 2017) pozwala na odbiór wszystkich ścieków pochodzących z istniejącej kanalizacji sanitarnej obejmującej lokalne miejscowości. Wydajność oczyszczalni wynosi: Qdśr =1200 m3/d, Qhmax = 180 m3/h, Qdmax = 4080 m3/d, wielkość RLM rzędu 8 426.
Inwestycja jest istotna również ze względu na zapisy Strategii Rozwoju Gminy Nowy Targ na lata 2015-2022 gdzie po przeprowadzeniu diagnoz i analiz jako barierę rozwojową, wskazano np. na punktowe braki w infrastrukturze technicznej, w tym komunikacyjnej, wodnokanalizacyjnej i teleinformatycznej. Korzystający z kanalizacji (%) mieszkańcy Gminy Nowy Targ stanowią 49% ogółu mieszkańców (dane GUS za rok 2015).