Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Czorsztyn w miejscowości Kluszkowce zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego i subregionu podhalańskiego.
Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z rozbudową i przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie zwiększenia przepustowości instalacji. W związku z powyższym zostaną wykonane nowe obiekty, przebudowane istniejące z wymianą urządzeń i instalacji przeznaczonych do oczyszczania ścieków i przeróbki osadu.
Główną przesłanką realizacji projektu jest konieczność zwiększenia przepustowości oczyszczalni z uwagi na jej przeciążenie w szczególności w sezonie turystycznym. Ponadto planowane są bieżące nowe podłączenia dla zapewniania oczyszczania ścieków z ustanowionej aglomeracji.
Docelowe obciążenie hydrauliczne i substratowe oczyszczalni wynosić będzie ok. 630 m3/d oczyszczając ładunek pochodzący od ok. 3150 RLM.
Podstawowym celem inwestycji, po jej realizacji jest spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska przy zwiększonej liczbie odbiorców i zwiększonym obciążeniu w okresie wzmożonego ruchu turystycznego.