Realizacja

- Czerwiec 2021
PPK sp. z o. o. informuje, że w dniu 23 czerwca 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag. Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 8 mln złotych brutto. Obecnie wydajność oczyszczalni wynosi: Qdśr =630 m3/d, wielkość RLM rzędu 3 150.

- Marzec 2021
Zakończono prace związane z budową budynku stacji sitopiaskownika. Trwały prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, AKPiA, wentylacji i ogrzewania oraz montażem sitopiaskownika i dmuchaw.

- Grudzień 2020
Dokończono przebudowę budynku techniczno-socjalnego, budynku technologicznego w zakresie umożliwiającym montaż instalacji i urządzeń oraz dokonano montażu stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano przebudowę wylotu ścieków oczyszczonych oraz instalację technologiczną w nowych reaktorach wraz z montażem pomp i mieszadeł.

- Październik 2020


- Wrzesień 2020
Wykonano deskowanie, zbrojenie oraz betonowanie ścian reaktorów biologicznych oraz osadników wtórnych. Wykonano rozbiórkę poletka piasku i stanowiska zlewczego, wykonano prace konstrukcyjno-budowlane związane z pompownią wody technologicznej, pompownią ścieków, zbiornikiem ścieków oczyszczonych oraz komorą pomiarową ścieków oczyszczonych. Wykonano również część międzyobiektowych sieci technologicznych i energetycznych. Rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową budynku techniczno-socjalnego i budową budynku technologicznego.

 


- Sierpień 2020

- Czerwiec 2020
Wykonano wykopy, zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie płyty dennej dla projektowanego osadnika oraz rozbiórkę instalacji na poletkach osadowych. Wykonano przewierty pod drogą w celu montaży sieci międzyobiektowych. Zatwierdzono wnioski materiałowe dotyczące planowanych do montażu urządzeń.

- Lipiec 2020

- Czerwiec 2020

- Marzec 2020
Rozpoczęto na terenie oczyszczalni pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu do realizacji robót budowlanych. Wykonano tyczenie geodezyjne obiektów nowobudowanych.

Wykonawca ponadto zweryfikował i zamówił niezbędne materiały tj. stolarkę okienna, rury i armaturę wodnokanalizacyjną, prefabrykację stali do budowy elementów żelbetowych. Został również przygotowany plan Bioz, wewnętrzny plan organizacji prac wraz z zagospodarowaniem terenu oczyszczalni na czas robót.

- rozpoczęto na terenie oczyszczalni pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu do realizacji robót budowlanych.

- Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego PPK sp. z o. o. podpisała umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji objętej kontraktem. Umowę podpisano w dniu 30 grudnia 2019 roku z Biurem Inżynierskim Agnieszka Łagodzka z Waksmunda na kwotę 94 000,00 zł brutto

- w dniu 25 października 2019 roku zatwierdzony został projekt budowlany w Starostwie powiatowym w Nowym Targu i udzielone zostało pozwolenie na budowę obejmujące przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kluszkowcach.

- Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało w dniu 26 listopada 2018 roku umowę z Wykonawcą firmą TPB ŁUKASZCZYK SP.J. z Szaflar na wykonanie dokumentacji projektowej realizacje robót budowlanych objętych Kontraktem na kwotę 7 988 850,00 zł brutto i terminem wykonania 30 listopada 2020 roku

- w dniu 25 października 2018 roku dokonano publicznego otwarcia ofert, złożono 3 oferty, szczegóły można znaleźć w Informacji z otwarcia ofert

Informację z otwarcia ofert

- na stronie internetowej Zamawiającego oraz w biuletynie UZP pod nr 633599-N-2018 zamieszczono 09.10.2018 roku ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania, termin otwarcia ofert ustalono na 25 października 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu