Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Krościenku

Projekt realizowany jest na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem zlokalizowanej na terenie powiatu nowotarskiego i subregionu podhalańskiego.
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przeprowadzenia kompleksowej modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w zakresie modernizacji systemów oczyszczania oraz przeróbki osadów ściekowych. Główną przesłanką realizacji projektu jest konieczność zwiększenia przepustowości oczyszczalni oraz rozbudowa systemu stabilizacji osadów ściekowych.
Konieczność rozbudowy i modernizacji oczyszczalni wynika przede wszystkim z rozbudowy sieci kanalizacyjnej na obszarze obsługiwanym przez OŚ a co za tym idzie zwiększoną docelową ilością przyjmowanych zanieczyszczeń, generowanych przez mieszkańców i turystów.
Aktualnie oczyszczalnia pracuje zgodnie z parametrami określonymi w pozwoleniu wodno-prawnym, ale zwiększenie stopnia skanalizowania obszarów zlewni oczyszczalni może spowodować przekroczenie dopuszczalnych przepustowości i nieprawidłową pracę systemu, skutkującą niedopełnieniem wymaganych prawem parametrów oczyszczania. Obecna przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym wynosi Qdśr = 1000 m3/d, Qmaxh = 280 m3/h i około RLM 7000, natomiast docelowe obciążenie hydrauliczne i substratowe oczyszczalni wynosić będzie ok. 1320 m3/d oczyszczając ładunek pochodzący od ok. 8750. RLM.
Dla docelowego projektowego obciążenia oczyszczalni RLM wyniesie ok. 8756, przepływ ok. 1320 m3/d i maksymalny chwilowy 280 m3/h.
Obecnie oczyszczalnia uzyskuje prawidłowe wyniki oczyszczania wszystkich substancji zanieczyszczających.
Choć podstawowym celem projektu nie jest zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, ponieważ oczyszczalnia spełnia obecnie te wymogi, jednak w dłuższej perspektywie czasowej przy zwiększonym obciążeniu oczyszczalni występuje zagrożenie niespełnienia ww. wymogów.
W ramach modernizacji nie planuje się bezpośrednich działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej jednak należy podkreślić, że ze względu na wymianę wyeksploatowanego i nieefektywnego energetycznie systemu napowietrzania (ruszty i dmuchawy) nastąpi poprawa wskaźników energetycznych budynku.