Realizacja

- Styczeń

PPK sp. z o. o. informuje, że w dniu 29 stycznia 2021 roku został podpisany protokół odbioru końcowego robót bez uwag. Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 7,4 mln złotych brutto. Obecnie wydajność oczyszczalni wynosi: Qdśr =1320 m3/d, Qhmax = 130 m3/h, Qdmax = 1716 m3/d, wielkość RLM rzędu 8 756.

- Grudzień


- Listopad

Wykonano przebudowę komór reaktorów wraz z wymianą instalacji i montażem dekanterów i systemu napowietrzania, budowę stacji sitopiaskownika wraz z instalacjami i montażem urządzeń, przebudowę zbiornika retencyjnego. Zakończono przebudowę węzła kraty z pompownią ścieków surowych w stopniu umożliwiającym montaż wszystkich docelowych urządzeń. Wykonano większość instalacji technologicznych, elektrycznych, wentylacji i AKPiA, uruchomiono stację dmuchaw, a także część prac wykończeniowych w pomieszczeniach budynku socjalno-technicznego.

- Październik


- Wrzesień 2020

- Sierpień 2020

Wykonano deskowanie, zbrojenie oraz betonowanie ścian komór tlenowej stabilizacji osadu. Komory zostały wyposażone w pompy, mieszadła oraz instalację napowietrzania. Zamontowano dmuchawy w nowowydzielonej stacji dmuchaw w istniejącym budynku socjalno-technicznym. Wykonano również część międzyobiektowych sieci technologicznych, energetycznych oraz sprężonego powietrza. Rozpoczęto przebudowę węzła kraty z pompownią ścieków surowych.

- Lipiec 2020

- Czerwiec 2020

Sprawdzono oraz omówiono wniosku materiałowe dotyczące planowanych do montażu urządzeń. Wykonano wykopy, zbrojenie, deskowanie oraz betonowanie płyty dennej dla projektowanych komór tlenowej stabilizacji osado, roboty rozbiórkowe oraz wykonanie nowych instalacji elektrycznych i wod.-kan. w budynku techniczno-socjalnym, demontaż starej oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

- Maj 2020

- Luty 2020
Rozpoczęto na terenie oczyszczalni pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu do realizacji robót budowlanych.

- rozpoczęto na terenie oczyszczalni pierwsze prace związane z przygotowaniem terenu do realizacji robót budowlanych.

- Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego PPK sp. z o. o. podpisała umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla inwestycji objętej kontraktem. Umowę podpisano w dniu 28 stycznia 2020 roku z Biurem Inżynierskim Agnieszka Łagodzka z Waksmunda na kwotę 70 000,00 zł brutto

- w dniu 27 grudnia 2019 roku zatwierdzony został projekt budowlany w Starostwie powiatowym w Nowym Targu i udzielone zostało pozwolenie na budowę obejmujące rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krościenku

- Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne podpisało w dniu 19 marca 2019 roku umowę z Wykonawcą firmą TPB ŁUKASZCZYK SP.J. z Szaflar na wykonanie dokumentacji projektowej realizacje robót budowlanych objętych Kontraktem na kwotę 7 281 600,00 zł brutto i terminem wykonania 30 listopada 2020 roku

- w dniu 13 lutego dokonano publicznego otwarcia ofert, złożono 1 ofertę, szczegóły można znaleźć w Informacji z otwarcia ofert

Informację z otwarcia ofert


- na stronie internetowej Zamawiającego oraz w biuletynie UZP pod nr 507207-N-2019 zamieszczono 25.01.2019 roku ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach tego zadania, termin otwarcia ofert ustalono na 13 lutego 2019 roku

Ogłoszenie o zamówieniu