Strona główna Zamówienia publiczne - archiwum Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Poronin i Biały Dunajec

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Poronin i Biały Dunajec

2021-12-13

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, prowadzone jest w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 ust 2 ustawy Pzp)
Znak sprawy: 12.DI.2021
Data ogłoszenia: 13.12.2021
Numer ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2021/BZP 00312520/01
Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia: 2021/BZP 00331439/01
Identyfikator postępowania: 08896059-266f-489a-beb9-4a43d9f8b8d0
Termin składania ofert: do dnia 05.01.2022 do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 05.01.2022 o godz. 12:30
 
Uwagi:
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP.
2. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Zarejestrowanie i utrzymanie konta na ePUAP oraz korzystanie z tego konta jest bezpłatne.
4. W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAP-u dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/nazwaadresata: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, skrzynka ePUAP: /ppkspzoo/SkrytkaESP
- poczty elektronicznej: przetargi@ppkpodhale.pl
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu konta ePUAP, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

Załączniki
Wynik postępowania