Taryfa dla gminy Biały Dunajec

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 19.05.2021 - 18.05.2024
na terenie gminy Biały Dunajec obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

 

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków

Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 19.05.2021-18.05.2022
Dopłata Gminy
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
Grupa Ia 10,60 zł 10,60 zł 10,39 zł
Grupa Ib 10,60 zł
10,60 zł 9,14 zł
Grupa IIa 10,60 zł
10,60 zł 10,39 zł
Grupa IIb 10,60 zł
10,60 zł 9,14 zł
Grupa IIIa
10,60 zł
10,60 zł 8,42 zł
Grupa IIIb 10,60 zł
10,60 zł 7,18 zł
Grupa IVa 10,60 zł
10,60 zł 8,42 zł
Grupa IVb 10,60 zł
10,60 zł 7,18 zł
Grupa Va 10,93 zł
10,93 zł 10,39 zł
Grupa Vb
10,93 zł
10,93 zł 9,14 zł
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.

Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 19.05.2022-18.05.2023
Dopłata Gminy
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
Grupa Ia 10,87 zł 10,87 zł 10,52 zł
Grupa Ib 10,87 zł
10,87 zł 9,26 zł
Grupa IIa 10,87 zł
10,87 zł 10,52 zł
Grupa IIb 10,87 zł
10,87 zł 9,26 zł
Grupa IIIa
10,87 zł
10,87 zł 8,49 zł
Grupa IIIb 10,87 zł
10,87 zł 7,23 zł
Grupa IVa 10,87 zł
10,87 zł 8,49 zł
Grupa IVb 10,87 zł
10,87 zł 7,23 zł
Grupa Va 11,22 zł
11,22 zł 10,52 zł
Grupa Vb
11,22 zł
11,22 zł 9,26 zł
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.

Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 19.05.2023-18.05.2024
Dopłata Gminy
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
Grupa Ia 11,06 zł 11,06 zł 10,72 zł
Grupa Ib 11,06 zł
11,06 zł 9,43 zł
Grupa IIa 11,06 zł
11,06 zł 10,72 zł
Grupa IIb 11,06 zł
11,06 zł 9,46 zł
Grupa IIIa
11,06 zł
11,06 zł 8,64 zł
Grupa IIIb 11,06 zł
11,06 zł 7,34 zł
Grupa IVa 11,06 zł
11,06 zł 8,64 zł
Grupa IVb 11,06 zł
11,06 zł 7,34 zł
Grupa Va 11,41 zł
11,41 zł 10,72 zł
Grupa Vb
11,41 zł
11,41 zł 9,43 zł
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.


II .Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach

L.p. Taryfowe grupy odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1
Grupa Ia Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
2
Grupa Ib Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
3
Grupa IIa Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
4
Grupa IIb Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
5
Grupa IIIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
6
Grupa IIIb Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
7
Grupa IVa Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
8
Grupa IVb Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
9
Grupa Va Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
10
Grupa Vb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący e-fakturę
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.

III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.

Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj


1 Zawiesiny ogólne 4,87
2 ChZTCr 15,81
3 BZT5 26,31
4 Azot Ogólny 26,31
5 Azot Amonowy 26,31
6 Azot Azotanowy 26,31
7 Azot Azotynowy 26,31
8 Fosfor ogólny 26,31
9 Chrom Ogólny 691,02
10 Chrom VI 863,43
11 Siarczyny 4,87
12 Siarczki 863,43
13 Chlorki 4,87
14 Węglowodory ropopochodne 460,65
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.