Taryfa dla gminy Nowy Targ

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 28.11.2023 - 27.11.2026
na terenie gminy Nowy Targ obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 28.11.2023-27.11.2024
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
Grupa Ia1 16,93 zł 2,01 zł 14,92 zł 14,03 zł
Grupa Ia2 16,93 zł 2,01 zł 14,92 zł 5,92 zł
Grupa Ib1 16,93 zł 2,01 zł 14,92 zł 12,45 zł
Grupa Ib2 16,93 zł 2,01 zł 14,92 zł 4,34 zł
Grupa IIa1
16,93 zł
16,93 zł 14,03 zł
Grupa IIa2
16,93 zł
16,93 zł 5,92 zł
Grupa IIb1
16,93 zł
16,93 zł 12,45 zł
Grupa IIb2
16,93 zł
16,93 zł 4,34 zł
Grupa IIIa
16,93 zł 2,01 zł 14,92 zł 11,34 zł
Grupa IIIb
16,93 zł 2,01 zł 14,92 zł 9,77 zł
Grupa IVa
16,93 zł
16,93 zł 11,34 zł
Grupa IVb
16,93 zł
16,93 zł 9,77 zł
Grupa Va
17,28 zł
17,28 zł 14,03 zł
Grupa Vb
17,28 zł
17,28 zł 12,45 zł
*dopłata Gminy w okresie od 01.12.2023r do 30.11.2024
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 28.11.2024-27.11.2025
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
Grupa Ia1 17,47 zł
17,47 zł 14,45 zł
Grupa Ia2 17,47 zł
17,47 zł 6,18 zł
Grupa Ib1 17,47 zł
17,47 zł 12,77 zł
Grupa Ib2 17,47 zł
17,47 zł 4,51 zł
Grupa IIa1
17,47 zł
17,47 zł 14,45 zł
Grupa IIa2
17,47 zł
17,47 zł 6,18 zł
Grupa IIb1
17,47 zł
17,47 zł 12,77 zł
Grupa IIb2
17,47 zł
17,47 zł 4,51 zł
Grupa IIIa
17,47 zł
17,47 zł 11,65 zł
Grupa IIIb
17,47 zł
17,47 zł 9,98 zł
Grupa IVa
17,47 zł
17,47 zł 11,65 zł
Grupa IVb
17,47 zł
17,47 zł 9,98 zł
Grupa Va
17,83 zł
17,83 zł 14,45 zł
Grupa Vb
17,83 zł
17,83 zł 12,77 zł
*
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 28.11.2025-27.11.2026
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
Opłata abonamentowa
Grupa Ia1 17,41 zł
17,41 zł 14,74 zł
Grupa Ia2 17,41 zł
17,41 zł 6,36 zł
Grupa Ib1 17,41 zł
17,41 zł 12,99 zł
Grupa Ib2 17,41 zł
17,41 zł 4,61 zł
Grupa IIa1
17,41 zł
17,41 zł 14,74 zł
Grupa IIa2
17,41 zł
17,41 zł 6,36 zł
Grupa IIb1
17,41 zł
17,41 zł 12,99 zł
Grupa IIb2
17,41 zł
17,41 zł 4,61 zł
Grupa IIIa
17,41 zł
17,41 zł 11,86 zł
Grupa IIIb
17,41 zł
17,41 zł 10,11 zł
Grupa IVa
17,41 zł
17,41 zł 11,86 zł
Grupa IVb
17,41 zł
17,41 zł 10,11 zł
Grupa Va
17,78 zł
17,78 zł 14,74 zł
Grupa Vb
17,78 zł
17,78 zł 12,99 zł
*
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
II .Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach
 
L.p. Taryfowe grupy odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług
1
Grupa Ia1 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
2
Grupa Ia2 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali w budynkach wielolokalowych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
3
Grupa Ib1 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
4
Grupa Ib2 Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali w budynkach wielolokalowych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy oraz otrzymujący e-fakturę
5
Grupa IIa1
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
6
Grupa IIa2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali (w budynkach wielolokalowych), w których prowadzona jest działalność gospodarcza, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
7
Grupa IIb1
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
8
Grupa IIb2
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali (w budynkach wielolokalowych), w których prowadzona jest działalność gospodarcza, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych oraz otrzymujący e-fakturę
9
Grupa IIIa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
10
Grupa IIIb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
11
Grupa IVa
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
12
Grupa IVb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody oraz otrzymujący e-fakturę
13
Grupa Va
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący fakturę w formie tradycyjnej (papierowej)
14
Grupa Vb
Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe, otrzymujący e-fakturę
 

III. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.

W przypadku przekroczenia przez Odbiorców usług warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o. będą naliczane dodatkowe opłaty wg stawek jednostkowych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wydanym na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i zaktualizowanych zgodnie z art. 293 ust. 2 ww. ustawy, obwieszczeniem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej, obowiązujących na dzień stwierdzenia przekroczenia, o którym mowa powyżej.

Do wartości opłaty wyliczonej na podstawie jednostkowych stawek opłat netto dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży (aktualna stawka VAT wynosi 8 %).