Taryfa dla gminy Szaflary

TARYFA OPŁAT ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
NA OKRES 29.05.2018 - 28.05.2021
na terenie gminy Szaflary obsługiwanej przez Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nowym Targu

I. Ceny za 1 m3 odprowadzonych ścieków
 
Taryfowe grupy odbiorców usług Cena taryfowa zł/m3
Za okres 29.05.2018-28.05.2019
Dopłata Gminy*
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
grupa I 11,23 zł 3,37 zł 7,86 zł
grupa II 11,23 zł 0,00 zł 11,23 zł
grupa III 11,23 zł 3,37 zł 7,86 zł
grupa IV 11,23 zł 0,00 zł 11,23 zł
grupa V 11,66 zł 0,00 zł 11,66 zł
*dopłata Gminy w okresie od 01.01.2019r do 31.12.2019r
 - Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach

Cena taryfowa zł/m3
Za okres 29.05.2019-28.05.2020

Dopłata Gminy*
zł/m3

Cena za ścieki
zł/m3

grupa I 11,40 zł 1,68 zł 9,72 zł
grupa II 11,40 zł 0,00 zł 11,40 zł
grupa III 11,40 zł 1,68 zł 9,72 zł
grupa IV 11,40 zł 0,00 zł 11,40 zł
grupa V 11,83 zł 0,00 zł 11,83 zł
*dopłata Gminy w okresie od 01.01.2020r do 31.12.2020r
 - Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
 
Taryfowe grupy odbiorców usług
w poszczególnych gminach
Cena taryfowa zł/m3
Za okres 29.05.2020-28.05.2021
Dopłata Gminy
zł/m3
Cena za ścieki
zł/m3
grupa I 11,39 zł 0.00 zł 11,39 zł
grupa II 11,39 zł 0,00 zł 11,39 zł
grupa III 11,39 zł 0,00 zł 11,39 zł
grupa IV 11,39 zł 0,00 zł 11,39 zł
grupa V 11,82 zł 0,00 zł 11,82 zł

 - Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
 
II. Opłata abonamentowa
 
Lp. Okres Opłata stała [zł/odb/m-c]
grupa I i II grupa III i IV grupa V
odczyt i rozliczenie doręczenie faktury gotowość odczyt i rozliczenie doręczenie faktury gotowość odczyt i rozliczenie doręczenie faktury gotowość
1 29.05.2018 - 28.05.2019 2,74 zł 0,97 zł 6,02 zł 1,16 zł 0,97 zł 6,02 zł 2,74 zł 0,97 zł 6,02 zł
2 29.05.2019 - 28.05.2020 2,76 zł 1,01 zł 6,11 zł 1,15 zł 1,01 zł 6,11 zł 2,76 zł 1,01 zł 6,11 zł
3 29.05.2020 - 28.05.2021 2,78 zł 1,02 zł 5,96 zł 1,14 zł 1,02 zł 5,96 zł 2,78 zł 1,02 zł 5,96 zł
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.
 
III .Taryfowe grupy odbiorców usług w poszczególnych gminach
a. grupa I – Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych
b. grupa II - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali
i budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy lub innych urządzeń pomiarowych
c. grupa III - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (gospodarstwa domowe), rozliczani na podstawie norm zużycia wody
d. grupa IV - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe z lokali i budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, oraz z budynków użyteczności publicznej, rozliczani na podstawie norm zużycia wody
e. grupa V - Odbiorcy usług odprowadzający ścieki przemysłowe

IV. Jednostkowe stawki opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji PPK Sp. z o. o.
 
Lp Nazwa wskaźnika Jednostkowa stawka opłatydodatkowej zł/kg Nj


1 Zawiesiny ogólne 4,87
2 ChZTCr 15,81
3 BZT5 26,31
4 Azot Ogólny 26,31
5 Azot Amonowy 26,31
6 Azot Azotanowy 26,31
7 Azot Azotynowy 26,31
8 Fosfor ogólny 26,31
9 Chrom Ogólny 691,02
10 Chrom VI 863,43
11 Siarczyny 4,87
12 Siarczki 863,43
13 Chlorki 4,87
14 Węglowodory ropopochodne 460,65
15 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym 460,65
16 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
17 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne) 460,65
18 Suma surfaktantów anoniowych i niejonowych 460,65
- Do wartości podanych wyżej cen za ścieki i stawek opłaty stałej dolicza się podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%.