Inwestycje 2015

Gmina/
Miasto
Miejscowość Inwestycja Termin
wykonania
Kwota zamówienia
(brutto)
Stan zaawansowania
Gmina Biały
Dunajec
Biały Dunajec Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Biały Dunajec marzec 2015 12 300,00 Uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę
Gmina Czarny
Dunajec
Chochołów Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chochołów styczeń 2015 55 000,00 Wybudowano odcinek ok. 300 m kanalizacj, co umożliwiło
podłaczenie 8 nieruchomości
Gmina Czorsztyn
Czorsztyn Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w m. Czorsztyn grudzień 2015 148 092,00 Modernizacja przepompowni usprawniła jej funkcjonowanie
Gmina Nowy Targ
Ludźmierz, Gronków Wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej lipiec 2015 36 300,00 Wykonano około 82 m kanalizacji, przyłączono dwa budynki do sieci
Gmina Szaflary
Szaflary Wykonanie koncepcji budowy oczyszczalni ścieków październik 2015 10 455,00 Koncepcja będzie stanowiła podstawowe wytyczne dla sporządzenia
projektu budowy oczyszczalani ścieków
Miasto Szczawnica
Szczawnica Budowa kanalizacji wzdłuż potoku Skotnickiego w Szczawnicy wraz z nadzorem maj 2015 714 758,54 Do końca maja wybudowano około 1700 m sieci, co umożliwiło
podłączenie ok. 30 budynków do kanalizacji
Szczawnica Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczawnicy wraz z nadzorem grudzień 2015 10 082 742,00 Zakończono prace związane z modernizacją i przebudową oczyszczalni
Jaworki, Szlachtowa Budowa kanalizacji w Jaworkach i Szlachtowej wraz z nadzorem grudzień 2015 16 503 473,05 Do końca roku wybudowano około 25,1 km sieci wraz z przyłączami, co
umożliwiło podłączenie ok. 370 budynków do kanalizacji
Szczawnica Budowa kanalizacji w ul. Staszowej i ul. Flisackiej wraz z nadzorem grudzień 2015 1 676 935,41 Do końca roku wybudowano około 2,11 sieci, co umożliwiło podłączenie
ok. 35 budynków do kanalizacji
Szczawnica Modernizacja ul. Szlachtowskiej wraz z nadzorem grudzień 2015 4 487 040,00 Do końca roku zmodernizowano 3,4 km
Szczawnica Budowa kanalizacji w ul. Pienińskiej grudzień 2015 802 046,15 Do końca roku wybudowano około 1,06 km sieci, co umożliwiło
podłączenie 18 budynków do kanalizacji
Szczawnica Promocja projeku POIS: Wykonanie filmu, materiałów informacyjnych
i promocyjnych, banerów, ścieżki edukacyjnej, makiety oczyszczalni
i tablic pamiątkowych
grudzień 2015 69 944,60 Wykonano materiały informacyjno-promocyjne, ścieżka edukacyjna oraz film
promujący projekt POIS, co pozwala na podoszenie świadomości ekologicznej u dorosłych i dzieci
Szczawnica Wykonanie kanalizacji w ul. Nad Grajcarkiem lipiec 2015 61 031,50 Wykonano około 140 m kanalizacji snaitarnej co umożliwiło przyłączenie 6
budynków